SDP za Ke­ru­ma, što go­re – to bo­lje?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Ko­me da­ti glas u dru­gom kru­gu iz­bo­ra ako tvoj kan­di­dat ni­je pro­šao? Pi­ta­nje je to s ko­jim će se u ne­dje­lju su­oči­ti sto­ti­ne ti­su­ća gla­sa­ča. Ve­ći­na vje­ro­jat­no ne­će mno­go raz­bi­ja­ti gla­ve te će oda­bra­ti ono­ga tko je u nji­ho­vim oči­ma ma­nje zlo – ili pak pos­la­ti sve kvra­gu, oti­ći na iz­let u pri­ro­du te za­bo­ra­vi­ti sve do otrež­nja­va­ju­će ve­če­ri. A za­tim sva­ki dan prok­li­nja­ti one ko­ji su po­greš­no oda­bra­li. No što će od­lu­či­ti stran­ke či­ji kan­di­da­ti ni­su proš­li? Sa­svim je jas­no da kod mno­gih ov­dje ne vri­je­di pra­vi­lo o bi­ra­nju ma­njeg zla, već pot­pu­no obr­nu­to: što go­re (za pro­tiv­ni­ka), to bo­lje (za nas). A to što to mo­že zna­či­ti i po­bje­du naj­go­reg mo­gu­ćeg kan­di­da­ta, či­ni se da ni­je ne­što što di­ra nji­ho­vu sa­vjest. Što se ti­če HDZ-a, tu je sve jas­no. Ni­je pr­vi ni zad­nji put da ta stran­ka laž­no ju­ri­ša na po­bje­du u ve­li­kim gra­do­vi­ma. Plen­ko­vić oči­to ne­ma do­volj­no sna­ge ne­utra­li­zi­ra­ti te za­ku­lis­ne igre. Te fo­te­lje objekt su vul­gar­ne po­li­tič­ke tr­go­vi­ne i bi­lo je una­pri­jed jas­no da Pr­go­met u Za­gre­bu i Šo­jat u Osi­je­ku ne­će ima­ti pu­nu i ne­po­di­je­lje­nu po­dr­šku stran­ke. U me­tro­po­li su se gla­so­vi bi­ra­ča sklo­nih HDZ-u ras­po­di­je­li­li na čak če­ti­ri kan­di­da­ta, a na kon­cu

Po­bi­je­di­ti na iz­bo­ri­ma Ber­nar­dić mo­že sa­mo ako Plen­ko­vić do­kra­ja za­ri­ba, a tad će mu po­bje­da iona­ko sa­ma pas­ti u kri­lo – s ko­ali­ci­jom i bez nje

će, oči­to, po­bi­je­di­ti onaj iz­vor­ni HDZ-ov kan­di­dat: Mi­lan Ban­dić. U Spli­tu se pak vo­di pre­sud­na bit­ka, o ko­joj će ovi­si­ti do­jam tri­jum­fa ili re­la­tiv­nog ne­us­pje­ha. No Plen­ko­vi­ćev džo­ker iz ru­ka­va no­si lik Da­vo­ra Ber­nar­di­ća pa uvi­jek mo­že kri­ti­ča­ri­ma za­tvo­ri­ti usta po­ka­zu­ju­ći ka­ko pra­vi po­top do­is­ta iz­gle­da. Za pro­sječ­nog bi­ra­ča HDZ-a ne­će bi­ti ka­tas­tro­fa ako umjes­to Opa­re po­bi­je­di do­ka­za­no ka­tas­tro­fal­ni Kerum, jer, ka­kav god bio, ipak im je ba­rem dek­la­ra­tiv­no ide­olo­ški bli­zak. No či­nje­ni­ca da SDP-ov­ka Ai­da Ba­ta­re­lo otvo­re­no po­zi­va bi­ra­če da bi­ra­ju Ke­ru­ma umjes­to Opa­re po­ka­zu­je da su sve ma­ske ski­nu­te. U SDP-u su sprem­ni kao bo­ljeg po­dr­ža­ti čo­vje­ka ko­jeg or­gan­ski ne mo­gu pod­ni­je­ti, a pro­tiv čo­vje­ka ko­ji im je ba­rem na ci­vi­li­za­cij­skoj ra­zi­ni ko­li­ko-to­li­ko pri­hvat­ljiv. Kerum je sam naj­bo­lje opi­sao: “Us­po­re­đi­va­ti me­ne i Opa­ru je kao us­po­re­đi­va­ti gra­di­li­šte i ka­za­li­šte”. Dak­le, grad će­mo i za­pa­li­ti sa­mo da ne pad­ne u ru­ke ne­pri­ja­te­lju! Kri­la­ti­ca “Vaš grad, na­še sme­će” sad do­bi­va i no­vo zna­če­nje. No­vo mo­ral­no dno za SDP. No, tko zna, mo­žda esde­pe­ov­ci u uvi­jek an­ti­pro­tiv­nom Spli­tu ova­ko na kon­cu vi­še po­mog­nu Opa­ri ne­go Ke­ru­mu. Pi­ta­nje je – je­su li u SDP-u svjes­ni da ovak­vom split­skom po­ru­kom za­pra­vo alar­mi­ra­ju i one bi­ra­če “des­nog” pred­z­na­ka u Za­gre­bu ko­ji­ma je Ban­di­ća već pre­ko gla­ve. Ovi­me im za­pra­vo ka­žu da su glu­pi ako su po­mis­li­li da su ide­olo­ški i stra­nač­ki pred­z­na­ci pos­ta­li ne­bit­ni. No naj­vi­še se po­ko­pa­la sa­ma An­ka Mrak Ta­ri­taš ko­ja je s iz­ra­zom ga­đe­nja na li­cu go­vo­ri­la da bi se is­pi­sa­la iz stran­ke kad bi HNS ko­ali­rao sa stran­ka­ma des­nog cen­tra. Ide­olo­ški is­klju­či­vim nas­tu­pi­ma od­bi­la je ne­ma­li broj sim­pa­ti­ze­ra u tim stran­ka­ma bez ko­jih po­bje­da ne­će bi­ti mo­gu­ća. To je sa­mo je­dan od raz­lo­ga za­što je Ban­dić ta­ko su­ve­re­no pr­vi put po­bi­je­dio i u Grad­skoj skup­šti­ni. Nje­go­va po­pu­lis­tič­ko-kli­jen­te­lis­tič­ka vi­zi­ja vla­da­nja ipak se raz­li­ku­je od stra­nač­ko-kli­jen­te­lis­tič­ke vi­zi­je kan­di­dat­ki­nje HNS-a ba­rem u to­me da Ban­dić od­ba­cu­je eli­tis­tič­ku is­klju­či­vost te in­zis­ti­ra na po­mir­lji­vos­ti i spa­ja­nju i onog što je ina­če nes­po­ji­vo. Ko­li­ko je to što u HNS-u go­vo­re šup­lja pri­ča, po­ka­zu­ju Vr­do­lja­ko­ve iz­ja­ve da je nji­ma “kao pred­stav­nik gra­đan­skog cen­tra”(!) bli­ži Šiš­lja­gić, do­ju­če­raš­nji Gla­va­šev pr­vi su­rad­nik, umjes­to HDZ-ova Anu­ši­ća. HSS-ovac Be­ljak ipak je naj­pro­zir­ni­ji od svih. On os­ta­je vje­ran obe­ća­nju da će os­ta­ti uz SDP, “pa i pod ci­je­nu da su­tra nes­ta­ne­mo kao stran­ka” i pot­pi­su­je ko­ali­ci­ju. Na­rav­no, Plen­ko­vić ni­je bio iz­da­šan kao Ber­nar­dić. Be­ljak zna da ni če­ti­ri mi­nis­tra ne vri­je­de ni­šta ako će usko­ro opet na iz­bo­re, a tad je mno­go lu­kra­tiv­ni­je ima­ti šest si­gur­nih mjes­ta na lis­ta­ma za Sa­bor, ko­je mu sa­mo­ubi­lač­ki nu­di Ber­nar­dić. Tko bi dru­gi osim na­iv­nog Be­re se­lja­ci­ma dos­lov­ce pok­lo­nio naj­ma­nje pet zas­tup­nič­kih mjes­ta. Čel­nik SDP-a kao da još ni­šta ni­je shva­tio. Ko­ali­ci­ja s HSS-om nje­mu du­go­roč­no ama baš ni­šta ne do­no­si. Po­bi­je­di­ti na iz­bo­ri­ma mo­že sa­mo ako Plen­ko­vić do­kra­ja za­ri­ba, a tad će mu po­bje­da iona­ko sa­ma pas­ti u kri­lo – s ko­ali­ci­jom i bez nje. Ra­zum­na po­li­ti­ka oči­to zah­ti­je­va os­tva­ri­ti mak­si­mum vlas­ti­tih man­da­ta, osi­gu­ra­ti vlas­ti­te te­me­lje te tek za­tim pos­li­je­iz­bor­ne ko­ali­ci­je. Ber­nar­di­će­va lo­gi­ka je ta­ko­đer “što go­re – to bo­lje”. Je­di­ni je pro­bi­tak u sve­mu zna­nje da Be­ljak ne­će mo­žda bi­ti pri­si­ljen ući u ko­ali­ci­ju s Plen­ko­vi­ćem. Cilj, dak­le, ni­je po­bi­je­di­ti, već po­bje­du da­nas us­kra­ti­ti naj­ja­čem pro­tiv­ni­ku. No spoz­na­ja da će ti­me već su­tra euta­na­zi­ra­ti vlas­ti­tu stran­ku oči­to u ovom tre­nut­ku Ber­nar­di­ću još ni­je – ni na ho­ri­zon­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.