Kri­za iz Agro­ko­ra ši­ri se na “re­al­ni sek­tor” i na pri­vat­nu po­troš­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Rat­ko Bo­ško­vić

Evo ma­le vjež­be iz fi­nan­cij­ske spe­le­olo­gi­je. Ide­mo na web-stra­ni­cu Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke pa u ru­bri­ku “sta­tis­ti­ka”. Klik­ne­mo na nju pa nam se otva­ra tri­de­se­tak no­vih “la­di­ca”, me­đu ko­ji­ma va­lja oda­bra­ti onu s na­zi­vom “Sta­tis­tič­ki po­da­ci – kre­dit­ne ins­ti­tu­ci­je”. Otvo­ri­mo li i tu ru­bri­ku, pri­ka­zat će nam se 26 no­vih, me­đu ko­ji­ma i “Po­ka­za­te­lji pos­lo­va­nja kre­dit­nih ins­ti­tu­ci­ja”. Klik­ne­mo li na nju, otva­ra se lis­ta s na­zi­vom “do­ku­men­ti”, a de­ve­ti ili zad­nji do­ku­ment na po­pi­su je excel ta­bli­ca “SP1 – Pri­vre­me­ni ne­re­vi­di­ra­ni po­da­ci za kre­dit­ne ins­ti­tu­ci­je na dan 31. ožuj­ka 2017.” Na HNB-ovu we­bu ta je ta­bli­ca objav­lje­na 30. svib­nja. Otvo­re li i tu ta­bli­cu, mar­lji­ve fi­nan­cij­ske spe­le­olo­ge ko­nač­no če­ka li­je­pa na­gra­da: odjed­nom će saz­na­ti što se ovaj čas u hr­vat­skoj eko­no­mi­ji za­is­ta do­ga­đa. U šes­tom stup­cu, 27. ret­ku, na­ime, upi­sa­na je broj­ka – 229.432, a ona ot­kri­va da je Za­gre­bač­ka ban­ka u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne iz­gu­bi­la 230 mi­li­ju­na ku­na. To pak zna­či da je kri­za oko Agro­ko­ra po­če­la “na­gri­za­ti” hr­vat­ski ban­kar­ski sek­tor i pri­je ne­go što je dr­ža­va sta­vi­la Agrokor u re­žim iz­van­red­ne upra­ve. Ta­ko to po­či­nje. A da­lje ide ova­ko… Nas­ta­vi li is­tim tem­pom do kra­ja go­di­ne, Za­gre­bač­ka ban­ka na­pra­vit će go­to­vo mi­li­jar­du ku­na gu­bit­ka. Net­ko će re­ći – pa što? Ne­ka i bo­ga­ti i oho­li ban­ka­ri pla­te za svo­je pro­ma­ša­je u Agrokoru! Ali, u tom slu­ča­ju Za­gre­bač­ka ban­ka će ove go­di­ne i dr­žav­nom pro­ra­ču­nu, jav­nom i dr­žav­nom sek­to­ru, uči­te­lji­ma, dok­to­ri­ma, po­li­caj­ci­ma, pla­ti­ti 200 mi­li­ju­na ku­na ma­nje po­re­za. To­li­ko će do­bi­ti “po­rez­nog kre­di­ta” pa će i do­go­di­ne pla­ti­ti 200 mi­li­ju­na ku­na ma­nje. No to ni­je sve. Uz gu­bi­tak od mi­li­jar­du ku­na Za­gre­bač­ka će ban­ka mo­ra­ti “steg­nu­ti” kre­di­ti­ra­nje i po­ve­ća­ti ci­je­ne svo­jih us­lu­ga svim ili ba­rem do­brom di­je­lu svo­jih kli­je­na­ta, me­đu ko­ji­ma prev­la­da­va­ju po­du­ze­ća. S te­že dos­tup­nim i skup­ljim ban­kov­nim kre­di­ti­ma tvor­ni­ce će pri­ko­či­ti po­ve­ća­nje pro­izvod­nje, a mo­žda će bi­ti pri­si­lje­ne i ot­pus­ti­ti po­ne­kog za­pos­le­ni­ka… Ta­ko će se kri­za Agro­ko­ra pre­li­ti na ci­je­li hr­vat­ski “re­al­ni sek­tor”, a iz nje­ga na pri­vat­nu po­troš­nju. Za­gre­bač­ka ban­ka pri­tom, da­ka­ko, ni­je je­di­na hr­vat­ska ban­ka ko­ja ne mo­že na­pla­ti­ti kre­di­te od Agro­ko­ra i nje­go­vih po­ve­za­nih po­du­ze­ća. Pre­ma objav­lje­nim po­da­ci­ma, do­ma­će ban­ke od Agro­ko­ra po­tra­žu­ju oko pet mi­li­jar­di ku­na. No u ci­je­loj ovoj go­di­ni ban­ke od Agro­ko­ra ne­će mo­ći na­pla­ti­ti ni ku­ne, a od tvrt­ki ko­ji­ma su po­su­di­le no­vac da bi kri­omi­ce kre­di­ti­ra­le Agrokor is­to ta­ko ma­lo ili ni­šta. Za to vri­je­me ban­ke će ci­je­li iz­nos po­tra­ži­va­nja od Agro­ko­ra i nje­go­vih part­ne­ra mo­ra­ti iz­dvo­ji­ti u re­zer­va­ci­je za po­kri­će po­ten­ci­jal­nih gu­bi­ta­ka. To zna­či da bi i dr­žav­ni pro­ra­čun ove go­di­ne od ba­na­ka mo­gao do­bi­ti mi­li­jar­du ku­na ma­nje, a i slje­de­će još mi­li­jar­du. Je li ova­kav ra­zvoj do­ga­đa­ja bi­lo mo­gu­će iz­bje­ći? Bi­lo je, ali sa­mo ta­ko da je Agrokor na vri­je­me pro­veo ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du di­oni­ca ko­ju je i obe­ća­vao kre­di­to­ri­ma. Ali ta­da Agrokor vi­še ne bi bio obi­telj­sko po­du­ze­će.

Zbog ne­na­pla­ti­vos­ti Agro­ko­ro­vih du­go­va dr­žav­ni bi pro­ra­čun ove go­di­ne od ba­na­ka mo­gao do­bi­ti mi­li­jar­du ku­na ma­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.