Ve­čer­nja­ko­ve zvjez­di­ce – te­ško ste­če­no priz­na­nje ko­je tra­je i da­nas

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola - Bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net

ma klju­ču – šam­pi­oni, druš­tvo iz naj­bo­ljih de­set pro­tek­lih go­di­na, a osim ra­zvi­ka­nih des­ti­na­ci­ja na iti­ne­ra­ru su nam i ne­ka no­va mjes­ta.

Pos­to­ji li ro­vinj­ska Atlan­ti­da

Proš­lih lje­ta mo­gli ste či­ta­ti pri­če o tzv. ro­vinj­skoj Atlan­ti­di, oto­ku Ci­ssi ko­ji je, go­vo­ri le­gen­da, po­to­nuo. Ne zna se gdje je slav­na Atlan­ti­da, a mi ima­mo svo­ju, hr­vat­sku! Bi­li smo i u po­dru­mu Lu­ci­ana Vi­sin­ti­na, naj­bo­ljeg vi­na­ra 2016. na svi­je­tu, pli­va­li iz­nad naj­sta­ri­jeg ši­va­nog bro­da na Me­di­te­ra­nu ko­ji le­ži na dnu uva­le Zam­bra­ti­je po­kraj Uma­ga, ali i sje­di­li u hla­du u ši­ben­skom ka­fi­ću Re­pu­bli­ka No­no ko­ji se “od­ci­je­pio od Hr­vat­ske”. – Te­ri­to­ri­jal­no smo po­di­je­lje­ni na šank, pros­tor za gos­te i to­alet. Te­ra­sa je u naj­mu su­sjed­ne pri­ja­telj­ske RH – smi­ja­li su se mi­nis­tri Re­pu­bli­ke Bo­no. Re­dom stal­ni gos­ti, ugled­ni Ši­ben­ča­ni. Na Kr­ku smo bi­li u dnev­nom bo­rav­ku čo­vje­ka ko­ji gra­di bro­do­ve u de­vet če­tvor­nih me­ta­ra, u Cav­ta­tu s lov­cem na tu­ne, a u Ma­kar­skoj smo na kar­ne­va­lu pro­ve­li dan s gos­po­đa­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, ma­ski­ra­nim u Vic­to­ria’s An­gels mo­de­le, ko­je su se ža­li­le: – Deč­ki ne pri­la­ze! Kad nas vi­de u hal­te­ri­ma, još se vi­še upla­še. Pre­no­si­li smo i is­po­vi­jest ga­le­ba iz Me­du­li­na ko­ji je za VL objaš­nja­vao teh­ni­ke za­vo­đe­nja. – U tu­riz­mu sam za­vr­šio zbog cu­ra, ra­dio sam na re­cep­ci­ji, ide­al­no mjes­to za upoz­na­va­nje Če­hi­nja, Slo­ven­ki, Ru­ski­nja, Aus­tri­jan­ki, Nje­mi­ca... Ni­kad ni­sam bro­jio. A kad sam se pr­vi put ože­nio, bio sam naj­vjer­ni­ji čo­vjek u dr­ža­vi pu­nih 15 go­di­na! – re­kao je me­du­lin­ski za­vod­nik. Sve je to ži­vot. I vi­no, i ljet­na lju­bav, ša­la. Opu­šta­nje. Bi­jeg od obve­za, za­bo­rav na pro­ble­me. Kre­će­mo opu­šte­no, od sje­ve­ra pre­ma ju­gu... Gas­tro­šam­pi­oni upra­vo za­vr­še­nog kon­ti­nen­tal­nog di­je­la Tu­ris­tič­ke pa­tro­le su: Ko­ra­na-Sra­kov­čić iz Kar­lov­ca i Wal­din­ger iz Osi­je­ka Bo­ja­na Ra­do­vić Od Za­gor­ja do Prev­la­ke, od Is­tre do Sla­vo­ni­je... svi oni ko­ji čes­to pu­tu­ju Hr­vat­skom i ko­ji vo­le svra­ća­ti u raz­li­či­te res­to­ra­ne ne bi li ot­kri­li gas­tro­nom­ske spe­ci­ja­li­te­te ne­kog kra­ja, ot­krit će da i da­nas na zi­do­vi­ma ne­kih res­to­ra­na vi­se “Ve­čer­nja­ko­ve zvjez­di­ce”. To je sta­ro priz­na­nje, re­zul­tat ne­kih dav­no proš­lih ak­ci­ja ko­je je upra­vo Ve­čer­nji list do­dje­lji­vao u svo­jim gas­tro­nom­skim pa­tro­la­ma. Upra­vo te sta­re zvjez­di­ce do­ka­za­le su re­dak­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta da je doš­lo vri­je­me za no­ve gas­tro­avan­tu­re. Ta­ko su “Ve­čer­nja­ko­ve zvjez­di­ce”, to te­ško ste­če­no i vo­lje­no priz­na­nje mno­gih ugos­ti­te­lja, po­nov­no ro­đe­ne s ovo­go­diš­njom kon­ti­nen­tal­nom pa­tro­lom u ko­joj je oci­je­nje­no tri­de­set mjes­ta i tri­de­set res­to­ra­na. Naš gas­tro­nom­ski kri­ti­čar bio je Da­mir Fol­ne­go­vić Blaž, ov­dje na sli­ci uz le­gen­dar­nog ku­ha­ra Ste­vu Ka­ra­pan­džu na iz­bo­ru naj­bo­ljeg aj­va­ra, zna­no TV li­ce iz po­pu­lar­ne “Ve­čer­nje ško­le”. Pi­šu­ći o po­nu­di res­to­ra­na i on je obi­šao ci­je­lu Hr­vat­sku, ali je uz gas­tro­ocje­ne upor­no upo­zo­ra­vao na broj­ne te­ško­će s ko­ji­ma se su­sre­ću ugos­ti­te­lji u unu­traš­njos­ti zem­lje, a od ko­jih je pro­fe­si­onal­no i vje­što osob­lje na vr­hu lis­te pri­ori­te­ta. Fol­ne­go­vić je upor­no, iz tek­s­ta u tekst, upo­zo­ra­vao da ni­je is­to ima­ti res­to­ran u Osi­je­ku ili Du­brov­ni­ku, ali una­toč svim pro­ble­mi­ma na­šao je – čak dva šam­pi­ona. Odu­še­vi­la su ga dva res­to­ra­na te je naj­vi­šu ocje­nu – 100 bo­do­va – do­di­je­lio res­to­ra­ni­ma Ko­ra­na-Sra­kov­čić iz Kar­lov­ca i Wal­din­ger iz Osi­je­ka. Oni su gas­tro­šam­pi­oni na kon­ti­nen­tu, a ka­ko će pro­ći ugos­ti­te­lji uz mo­re, znat će­mo usko­ro jer u sr­p­nju po­či­nje ve­li­ka ljet­na Tu­ris­tič­ka pa­tro­la Ve­čer­njeg lis­ta ko­ja nas vo­di u 23 pri­obal­ne des­ti­na­ci­je.

Ni­kad ni­sam bro­jio, a u tu­ri­zam sam ušao zbog lju­ba­vi, ka­že za­vod­nik, ga­leb iz Me­du­li­na Od­ci­je­pi­li smo se od RH, na­ša je Re­pu­bli­ka Bo­no, ša­li se druš­tvo iz ši­ben­skog ka­fi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.