Po­gle­daj­te do­ku­men­ta­rac o Zla­ta­nu Ibra­hi­mo­vi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Na­kon fi­na­la Europ­ske li­ge, a usu­sret fi­na­lu Li­ge pr­va­ka, no­go­met­no lu­di­lo za­hva­ti­lo je i Do­ku­ki­no KIC. Od 2. do 4. lip­nja lju­bi­te­lji naj­važ­ni­je spo­red­ne stva­ri na svi­je­tu u Pre­ra­do­vi­će­voj 5 ima­ju pri­li­ku po­gle­da­ti šved­ski do­ku­men­tar­ni hit “Pos­ta­ti Zla­tan”. Por­tret no­go­met­ne le­gen­de Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vi­ća kroz ri­jet­ke ar­hiv­ske snim­ke do­no­si pri­ču o ta­len­ti­ra­nom mla­di­ću či­ju je im­pre­siv­nu ka­ri­je­ru obi­lje­žio iz­a­zo­van i kon­flik­tan po­če­tak u no­go­met­nom klu­bu Ajax.

RESTART

Ar­hiv­ske snim­ke go­vo­re o us­po­nu no­go­met­ne zvi­jez­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.