Naj­bo­lja je pri­ča Iva­na Zri­nu­ši­ća

Fes­ti­val je na dva da­na ot­pu­to­vao put ri­ječ­ke lu­ke, na brod Ma­ri­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - de­nis.derk@ve­cer­nji.net De­nis Derk

Dru­gu na­gra­du na na­tje­ča­ju za krat­ku pri­ču osvo­jio je Sr­đan Mi­lje­vić iz Be­ogra­da, a tre­ću za­gre­bač­ka auto­ri­ca Zvjez­da­na Jem­brih

Osje­ča­nin Ivan Zri­nu­šić do­bio je pr­vu na­gra­du na na­tje­ča­ju Fes­ti­va­la europ­ske krat­ke pri­če na ko­ji su pris­ti­gle čak 232 pri­če. Zri­nu­šić je pri­čom “Si­da” osvo­jio ži­ri u ko­jem su bi­li Vla­di­mir Ar­se­nić, Stje­pan Ba­lent, Sven Po­po­vić, Ko­ra­na Ser­da­re­vić i An­dri­ja Ška­re. Dru­gu na­gra­du osvo­jio je Sr­đan Mi­lje­vić iz Be­ogra­da pri­čom “Ja, dže­lat”, a tre­ću za­gre­bač­ka auto­ri­ca Zvjez­da­na Jem­brih pri­čom “Da­ni­ca”. Fes­ti­val europ­ske krat­ke pri­če na­tje­čaj or­ga­ni­zi­ra u su­rad­nji s bal­tič­kom re­zi­den­ci­jom za pis­ce i pre­vo­di­te­lje u Vent­s­pil­su u Le­to­ni­ji, udru­gom Kurs iz Spli­ta i za­gre­bač­kim Cen­trom za kre­ativ­no pi­sa­nje. Na­gra­da se do­dje­lju­je če­t­vr­ti put.

Be­skom­pro­mis­ni Ira­ča­nin

Uz do­dje­lu na­gra­de u po­lu­kruž­noj dvo­ra­ni ITD-a svo­je su pro­ze uz krat­ke raz­go­vo­re či­ta­li ugled­ni stra­ni auto­ri. Za­gre­bač­koj su se pu­bli­ci te ve­če­ri pred­sta­vi­li be­skom­pro­mis­ni irač­ki pi­sac s fin­skom adre­som Ha­ssan Bla­sim, an­gol­ski pi­sac i fil­maš ko­ji je do­ne­dav­no ži­vio u Bra­zi­lu Ond­ja­ki, na­gra­đi­va­ni por­tu­gal­ski pi­sac José Luís Pe­ixo­to, do­bit­nik Bo­oke­ro­ve na­gra­de DBC Pi­er­re (ko­ji je već bio gost ovog fes­ti­va­la) i špa­njol­ska knji­žev­ni­ca Ro­sa Mon­te­ro. Ri­ječ je o pis­ci­ma či­ja su dje­la već pre­ve­de­na na hr­vat­ski je­zik. Me­đu po­s­ljed­njim nji­ho­vim objav­lje­nim knji­ga­ma od­li­čan je ro­man “Pro­zir­ni” an­gol­skog auto­ra Ond­ja­ki­ja ko­ji je obja­vio za­gre­bač­ki He­na.com. Ubo­ji­to du­ho­vi­ta i neo­buz­da­no ma­što­vi­ta pro­za bit će pred­stav­lje­na u Za­gre­bu u pe­tak 2. lip­nja u Bo­ok­si u 19 sa­ti uz mo­de­ra­ci­ju Sr­đa­na San­di­ća, a pri­je to­ga će Ond­ja­ki nas­tu­pi­ti i pred ri­ječ­kom pu­bli­kom, i to sa Špa­njol­kom Ro­som Mon­te­rom, polj­skom auto­ri­com Bron­kom Nowic­kom, DBC Pi­er­re­om, ta­li­jan­skom auto­ri­com so­mal­skog po­ri­jek­la Igi­abom Sci­ego i hr­vat­skim knji­žev­ni­kom Sen­kom Ka­ru­zom.

Či­taj­te J. L. Pe­ixo­ta

Ne­dav­no su Edi­ci­je Bo­ži­će­vić u pri­je­vo­du Jo­si­pa Iva­no­vi­ća i Ele­ne Pan­čev­ski obja­vi­le ro­man “Gal­ve­isa” Joséa Luísa Pe­ixo­ta ko­ji je proš­le go­di­ne do­bio na­gra­du Oce­anos za naj­bo­lji ro­man objav­ljen na por­tu­gal­skom je­zi­ku. Pe­ixo­to je ro­đen u gra­du Gal­ve­iasu 1974. go­di­ne, a ri­ječ je o jed­nom od naj­či­ta­ni­jih por­tu­gal­skih pi­sa­ca. La­ni su mu Edi­ci­je Bo­ži­če­vić obja­vi­le i ro­man “Knji­ga” ko­ju je na hr­vat­ski pre­ve­la Ta­nja Tar­buk. VBZ je još pri­je tri­na­est go­di­na obja­vio Pe­ixo­tov ro­man “Ni­je­dan po­gled”, ta­ko­đer u pri­je­vo­du Ta­nje Tar­buk. Šes­na­es­to iz­da­nje Fes­ti­va­la europ­ske krat­ke pri­če za­vr­ša­va u pe­tak u sklo­pu pro­gra­ma Grad u Ga­vel­li po­sve­će­nom žen­skoj krat­koj pri­či, ali i knji­žev­ni­ca­ma, ured­ni­ca­ma i fil­ma­ši­ca­ma te auto­ri­ca­ma Asji Ba­kić, Bron­ki Nowic­ki i Igi­abi Sci­ego.

Pro­gram za­vr­ša­va u pe­tak na­ve­čer u Ga­vel­li po­sve­tom žen­skoj krat­koj pri­či

DBC Pi­er­re Do­bit­nik Bo­oke­ro­ve na­gra­de za ro­man “Ver­non God Lit­tle” objav­ljen i u nas

Ro­sa Mon­te­ro Ugled­na špa­njol­ska knji­žev­ni­ca i auto­ri­ca knji­ge “Lu­đa­ki­nja u na­ma”

Ond­ja­ki Pi­sac i film­ski autor ko­ji će u pe­tak u Bo­ok­si pred­sta­vi­ti ži­vo­pis­ni ro­man “Pro­zir­ni”

José Luís Pe­ixo­to Sves­tra­ni por­tu­gal­ski autor ko­jeg je u hva­lio i no­be­lo­vac Sa­ra­ma­go

Ha­ssan Bla­sim Je­dan od naj­ve­ćih auto­ra arap­skog svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.