Trump je za­sje­nio li­ko­ve poz­na­te se­ri­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ko­ga još uvi­jek za­ni­ma­ju na­mje­šta­nje iz­bo­ra, po­li­tič­ko splet­ka­re­nje, skan­da­li i sve dru­go što sa­da sva­ko­ga da­na do­bi­va­ju pu­tem CNN-a? Uvi­jek is­to, naj­go­ra ovis­nost, mje­se­ci če­ka­nja do no­ve Ku­će od ka­ra­ta. Pe­ta se­zo­na kul­t­ne se­ri­je sa­da je na Net­flixu, pr­vi put bez sce­na­ris­ta Be­aua Wil­li­mo­na, ali i u sa­svim no­vom okru­že­nju. Na vlas­ti je sa­da, na­ime, Do­nald Trump. Rek­lo bi se ka­ko su ame­rič­ki bi­ra­či se­ri­ji na­pra­vi­li med­vje­đu us­lu­gu, jer ko­ga bi sa­da mo­glo za­ni­ma­ti na­mje­šta­nje iz­bo­ra, splet­ka­re­nje, skan­da­li i sve ono dru­go što sa­da sva­ko­ga da­na do­bi­va­ju pu­tem Foxa i CNN-a. Do­is­ta, Ku­ća od ka­ra­ta sa­da ima sna­žan ame­rič­ki unu­tar­njo­po­li­tič­ki šti­mung gdje je no­vi tan­dem auto­ra, Frank Pu­gli­ese i Me­li­ssa Ja­mes Gib­son, ja­ko pu­no po­zor­nos­ti po­sve­tio manj­ka­vos­ti­ma ame­rič­kog po­li­tič­kog sustava ko­je on­da Frank Un­derwo­od vje­što eks­plo­ati­ra. Me­đu­tim, ma­lo su na­pra­vi­li da se se­ri­ji vra­ti ona auten­tič­na in­tri­ga ko­ja ju je no­si­la kroz pro­tek­le če­ti­ri se­zo­ne. Sa­da, na­ime, svi u se­ri­ji zna­ju tko su Frank i Cla­ire Un­derwo­od, a oni se to i ne tru­de pre­tje­ra­no skri­ti. Ta­ko su i di­ja­lo­zi ne opet sa­mo is­kre­ni već i na­pros­to bru­tal­ni. K to­me, ne či­ni se da je Will Conway dos­to­jan pro­tiv­nik Un­derwo­odo­vi­ma, a net­ko ta­kav za­is­ta ne­dos­ta­je. Ipak, traj­na vri­jed­nost Ku­će od ka­ra­ta os­ta­je Ro­bin Wrig­ht u ulo­zi Cla­ire Un­derwo­od, či­ji lik na­la­zi i kva­li­tet­ni­ja rje­še­nja za tko zna ko­ju po re­du kon­tro­ver­zu ili skan­dal. Wrig­h­to­va za­is­ta u pe­toj se­zo­ni nad­ma­šu­je Ke­vi­na Spa­ceyja, ko­je­mu kao da je po­ma­lo do­sa­dio vlas­ti­ti lik, pa je mo­gu­će da su nje­go­vi mo­no­lo­zi sa­da učes­ta­li­ji ne­go ra­ni­je. Kroz Cla­ire do­bi­li smo i još ne­što, per­so­na­li­zi­ra­nost oso­be pred­sjed­ni­ka i pr­ve da­me ko­ji­ma je još pri­je pri­do­dan lik pis­ca To­ma Ya­te­sa, i to do­is­ta u ve­li­kom di­je­lu ču­pa se­ri­ju. Ni­je da će­mo os­ta­ti bez na­glih obra­ta, sa­mo se mo­ra­mo ma­lo str­pje­ti, oni sa­mo do­la­ze ma­lo kas­ni­je.

Ro­bin Wrig­ht i Ke­vin Spa­cey Dok glu­mi­ca i da­lje bri­lji­ra u ulo­zi Cla­ire Un­derwo­od, glav­nog glum­ca kao da je umo­ri­la ulo­ga pred­sjed­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.