Ari­ana Gran­de naj­a­vi­la ve­li­ki kon­cert za žrtve na­pa­da

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (dg)

Pje­va­či­ca Ari­ana Gran­de naj­a­vi­la je u ne­dje­lju hu­ma­ni­tar­ni kon­cert za žrtve na­pa­da u Man­c­hes­te­ru pod na­zi­vom One Lo­ve Man­c­hes­ter. Na po­zor­ni­ci će joj se pri­dru­ži­ti glaz­be­ne zvi­jez­de po­put Jus­ti­na Bi­ebe­ra, Katy Per­ry, Mi­ley Cyrus, Phar­rel­la Wil­li­am­sa, gru­pa Col­d­play, Ta­ke That... Kon­cert je dva tjed­na na­kon ve­li­ke tra­ge­di­je u pros­to­ru za 50 ti­su­ća lju­di. Or­ga­ni­za­to­ri se na­da­ju da će pri­ku­pi­ti ba­rem dva mi­li­ju­na fun­ti, a no­vac će do­di­je­li­ti žr­tva­ma i obi­te­lji­ma žr­ta­va na­pa­da. Pod­sje­ti­mo, na Ari­ani­nu kon­cer­tu iz­ve­den je te­ro­ris­tič­ki na­pad u ko­jem je po­gi­nu­lo 22 lju­di, a još ih je pe­de­se­tak oz­li­je­đe­no. Mla­da pje­va­či­ca bi­la je pot­pu­no shr­va­na na­kon stra­vič­nog na­pa­da, a kon­cer­tom že­li oda­ti po­čast žr­tva­ma ko­je će joj, ka­ko ka­že, za­uvi­jek bi­ti u mis­li­ma.

Na po­zor­ni­ci će joj se u ne­dje­lju pri­dru­ži­ti Jus­tin Bi­eber, Katy Per­ry, Col­d­play... ADRIANA LIMA: Što je s pr­ste­nom? To je sim­bo­lič­no, pre­da­na sam se­bi i svo­joj sre­ći. Uda­la sam se za se­be. Že­ne, vo­li­te se­be. I da, slo­bod­na sam

REUTERS

Na­da se da će nas­tu­pom pri­ku­pi­ti dva mi­li­ju­na fun­ti ko­je će do­di­je­li­ti obi­te­lji­ma žr­ta­va na­pa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.