Vra­tio joj se rak na­kon 25 go­di­na

Glu­mi­ca je sta­vi­la na če­ka­nje tur­ne­ju i kre­će u no­vu bit­ku za ži­vot

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Da­ni­je­la Go­re­ta sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

Tuž­nu vi­jest obja­vi­la je na Fa­ce­bo­oku, a po­vra­tak bo­les­ti i me­ta­sa­ze ot­kri­la je na ru­tin­skom pre­gle­du zbog sum­nje na is­hi­jas u le­đi­ma

Pje­va­či­ca i glu­mi­ca Oli­via Newton-John ot­kri­la je da joj se na­kon 25 go­di­na po­nov­no vra­tio rak doj­ke ko­ji je već me­tas­ta­zi­rao na kra­ljež­ni­cu. O to­me je oba­vi­jes­ti­la obo­ža­va­te­lje pu­tem svog služ­be­nog pro­fi­la na Fa­ce­bo­oku te iz­ja­vi­la da do dalj­njeg od­ga­đa ame­rič­ku i ka­nad­sku tur­ne­ju.

Naj­a­vi­la sko­ri po­vra­tak

Pri kra­ju iz­ja­ve Oli­via po­ru­ču­je obo­ža­va­te­lji­ma da na pro­daj­nim mjes­ti­ma za­tra­že po­vrat nov­ca za kup­lje­ne ulaz­ni­ce. Na­ime, 69-go­diš­nja Oli­via pri­je dva tjed­na na­pra­vi­la je krat­ku stan­ku iz­me­đu kon­ce­ra­ta zbog bo­lo­va u le­đi­ma. Ia­ko je mis­li­la da je ri­ječ sa­mo o is­hi­ja­su, is­pos­ta­vi­lo se da je di­jag­no­za pu­no straš­ni­ja te da kre­će u no­vu bit­ku za ži­vot. Pje­va­či­ca i glu­mi­ca od­lu­či­la je li­je­či­ti se kom­bi­na­ci­jom al­ter­na­tiv­ne i kla­sič­ne me­di­ci­ne, a vje­ru­je da će se na po­zor­ni­cu vra­ti­ti ja­ča ne­go pri­je, već do kra­ja ove go­di­ne. Oli­via je na tur­ne­ji pro­mo­vi­ra­la al­bum “Liv On” na ko­jem se na- la­zi ko­lek­ci­ja pje­sa­ma u ko­ji­ma opi­su­je bor­bu pro­tiv ra­ka doj­ke, ali i gu­bi­tak vo­lje­ne ses­tre Ro­ne, ko­ja je 2013. umr­la od tu­mo­ra na moz­gu. Na­kon što je pre­ži­vje­la pr­vu di­jag­no­zu 1992. go­di­ne, Oli­via Newton-John pos­ta­la je is­tak­nu­ta ak­ti­vis­ti­ca za obo­lje­le od ra­ka i dru­gih bo­les­ti. – Za­hval­na sam za to is­kus­tvo jer ina­če ne bih na­pra­vi­la pu­no to­ga. Bo­lest me na­uči­la su­osje­ća­nju – rek­la je ne­dav­no glu­mi­ca.

Os­ni­va­či­ca kli­nič­kog cen­tra

Oli­via je i os­ni­va­či­ca Oli­via Newton-John Can­cer Wel­l­ness and Re­se­ar­ch Cen­te­ra u Mel­bo­ur­neu u ko­jem se li­je­če pa­ci­jen­ti obo­lje­li od ra­ka te pro­vo­de kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja i is­tra­ži­va­nja. Cen­tar za is­tra­ži­va­nje jed­nim je di­je­lom fi­nan­ci­ran od pri­ho­da ko­je su zvi­jez­de po­put Sir Clif­fa Ric­har­da i Jo­an Ri­vers pri­ku­pi­le spon­zo­ri­ra­nim ho­dom Ki­ne­skim zi­dom.

Kom­bi­ni­rat će kla­sič­nu i al­ter­na­tiv­nu me­di­ci­nu u li­je­če­nju i vje­ru­je u svoj pot­pun opo­ra­vak

Na­kon što je pre­ži­vje­la pr­vu di­jag­no­zu 1992., pos­ta­la je ak­ti­vis­ti­ca za obo­lje­le od ra­ka

Ne­kad i sad Da­nas 69-go­diš­nja Oli­via uz vo­šta­nu lut­ku mla­đe ver­zi­je se­be iz 1978. iz fil­ma ”Bri­ljan­tin” ko­ji joj je do­nio svjet­sku sla­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.