In­di­ra Le­vak sla­vi tre­ću go­diš­nji­cu bra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (dg)

Pje­va­či­ca Co­lo­ni­je In­di­ra Le­vak i njen su­prug, po­du­zet­nik Mi­ros­lav Le­vak pros­la­vi­li su tre­ću go­diš­nji­cu bra­ka. Tim je po­vo­dom na Ins­ta­gra­mu obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju s nji­ho­va vjen­ča­nja te na­pi­sa­la po­sve­tu u ko­joj is­ti­če da bi joj bez nje­ga ži­vot bio pra­zan. Brač­ni će par za go­diš­nji­cu ne­ka­mo ot­pu­to­va­ti jer sva­ki slo­bo­dan tre­nu­tak ko­ris­te za odmor i bi­jeg iz Za­gre­ba. In­di­ra i Mi­ro naj­vi­še vo­le bo­ra­vi­ti u Ši­be­ni­ku, gra­du uz ko­ji ih ve­žu pr­vi da­ni nji­ho­ve ve­ze.

Bez Mi­re bi joj ži­vot, ka­že, bio pra­zan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.