Svi vo­le Kra­mu: Iz­a­bran za igra­ča se­zo­ne, a i gol mu je naj­ljep­ši od svih

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Mo­že­mo ite­ka­ko ža­li­ti što Kra­ma­ri­ća ne­će bi­ti u koc­kas­tom dre­su u kva­li­fi­ka­cij­skoj utak­mi­ci pro­tiv Is­lan­da 11. lip­nja Iza An­dre­ja Kra­ma­ri­ća se­zo­na je iz sno­va, a to su ju­čer po­t­vr­di­li i na­vi­ja­či nje­go­va Hof­fen­he­ima. Iza­bra­li su Kra­mu za naj­bo­ljeg igra­ča klu­ba i stri­jel­ca naj­ljep­šeg go­la upra­vo za­vr­še­ne se­zo­ne. Na­vi­ja­či su pro­ci­je­ni­li da je Kra­ma­rić naj­zas­luž­ni­ji što je Hof­fen­he­im sti­gao do naj­ve­ćeg klup­skog us­pje­ha u po­vi­jes­ti – če­t­vr­tog mjes­ta u Bun­des­li­gi, od­nos­no za­vr­š­nog kru­ga kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu pr­va­ka idu­će se­zo­ne. U kon­ku­ren­ci­ji za nas­lov naj­bo­ljeg bi­lo je se­dam igra­ča Hof­fen­he­ima, ali Kra­ma­rić je pre­moć­no po­bi­je­dio s 32 pos­to gla­so­va, a je­di­ni ko­ji mu se ba­rem ma­lo pri­bli­žio bio je bra­nič Ke­vin Vogt s 22 pos­to gla­so­va.

Za­bio svim ve­li­ka­ni­ma

Kra­ma je odu­šev­lja­vao go­lo­vi­ma, asis­ten­ci­ja­ma, ali i ve­li­kom po­žr­tvov­noš­ću, jer ne­ko­li­ko je utak­mi­ca odi­grao oz­li­je­đen. Za­bio je An­drej ove se­zo­ne 18 go­lo­va (15 pr­vens­tve­nih i tri u ku­pu) i upi­sao osam asis­ten­ci­ja, a po­seb­no je blis­tao ka­da je bi­lo naj­važ­ni­je; u za­vr­š­ni­ci pr­vens­tva i pro­tiv ve­li­kih klu­bo­va. Pro­ljet­ni dio pr­vens­tva obi­lje­žio je sa čak 11 go­lo­va i tri asis­ten­ci­je u 17 utak­mi­ca. A go­to­vo da ne­ma nje­mač­kog ve­li­ka­na ko­jem Kra­ma­rić ove se­zo­ne ni­je za­bio: Bayer­nu, Bo­ru­ssi­ji Dort­mund, Sc­hal­keu, Her­t­hi, HSV-u, Wer­de­ru. A baš Kra­ma­ri­ćev gol Bayer­nu na­vi­ja­či Hof­fen­he­ima pro­gla­si­li su naj­ljep­šim ove se­zo­ne. Bio je to ujed­no i po­go­dak ko­ji je Bayer­nu na­nio pr­vi po­raz pos­li­je 21 uzas­top­ne utak­mi­ce. A zbog sve­ga ovo­ga još vi­še mo­že­mo ža­li­ti što Kra­ma­ri­ća ne­će bi­ti u koc­kas­tom dre­su u kva­li­fi­ka­cij­skoj utak­mi­ci pro­tiv Is­lan­da 11. lip­nja u Rey­kja­vi­ku. Na Is­lan­du će pak bi­ti Ivan Pe­ri­šić, za ko­jeg Ta­li­ja­ni pi­šu da je na ko­ra­čić od pot­pi­sa za PSG. Fran­cu­zi su na­vod­no od­lu­či­li In­te­ru da­ti tra­že­nih 55 mi­li­ju­na eura od­šte­te, no sa­da još mo­ra­ju do­go­vo­ri­ti uvje­te s Pe­ri­ši­ćem. No Ivan je u dvoj­bi jer Jo­se Mo­urin­ho že­li ga do­ves­ti u Man­c­hes­ter Uni­ted, zbog če­ga je pri­je dva mje­se­ca bio i u Za­gre­bu. A klub bi mo­gao pro­mi­je­ni­ti i Ivan Ra­ki­tić, ba­rem ta­ko tvr­de špa­njol­ski me­di­ji.

Špa­njol­ci pi­šu da no­vi tre­ner Bar­ce Val­ver­de ne vi­di Ra­ki­ti­ća u svo­joj mom­ča­di

Pri­je dva da­na Er­nes­to Val­ver­de i služ­be­no je pre­uzeo mom­čad Bar­ce­lo­ne te od­mah po­čeo sla­ga­ti igrač­ku kri­žalj­ku za slje­de­ću se­zo­nu. Pre­ma pi­sa­nju špa­njol­skog por­ta­la OK Di­ario, no­vi tre­ner Ka­ta­lo­na­ca već je čel­ni­ci­ma klu­ba pros­li­je­dio svo­ju ‘lis­tu za od­strel’, a na njoj se na­la­ze ne­ka ve­li­kih ime­na po­put Jor­di­ja Al­be i na­šeg Iva­na Ra­ki­ti­ća!

Vi­šak su i Al­ba, Ra­fin­ha...

Uz Hr­va­ta i Špa­njol­ca na lis­ti su na­vod­no još Ra­fin­ha, Ar­da Tu­ran i Pa­co Al­ca­cer, a pro­da­jom tih pet igra­ča u Bar­ce­lo­ni se na­da­ju za­ra­di­ti 150 mi­li­ju­na eura. No tre­ba pri­če­ka­ti i vi­dje­ti ima li is­ti­ne u pi­sa­nju Špa­njo­la­ca, po­go­to­vo sto­ga što je Ra­ki­tić ne­dav­no pro­du­ljio ugo­vor do 2021. go­di­ne, a vi­so­ko miš­lje­nje o nje­mu ima i zvi­jez­da Bar­ce Me­ssi.

REUTERS

Odu­še­vio na­vi­ja­če Hof­fen­he­ima ove se­zo­ne – An­drej Kra­ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.