War­ri­or­si i Cav­si tre­ći put za­re­dom igra­ju za pr­ste­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

U no­ći sa če­t­vrt­ka na pe­tak u Oak­lan­du za­po­či­nje fi­nal­na se­ri­ja NBA do­igra­va­nja. Po tre­ći put za­re­dom za NBA pr­ste­nje bo­rit će se Gol­den Sta­te War­ri­or­si i Cle­ve­land Ca­va­li­er­si, pri če­mu War­ri­or­si ima­ju pred­nost do­ma­ćeg te­re­na, dok Cav­si LeBro­na Ja­me­sa (na fo­to­gra­fi­ji) u fi­na­le ula­ze sa sta­tu­som bra­ni­te­lja nas­lo­va. S ob­zi­rom da su ovog pro­lje­ća igra­ne sa­mo dvi­je se­ri­je na se­dam utak­mi­ca, mno­gi su ana­li­ti­ča­ri ovo do­igra­va­nje pro­gla­si­li naj­lo­ši­jim u po­s­ljed­nja dva de­set­lje­ća. No, stvar još uvi­jek mo­gu spa­si­ti War­ri­or­si i Cav­si svo­jom fi­nal­nom se­ri­jom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.