Lju­ti­ti Bor­na is­pus­tio dvi­je set-lop­te za 2:2 pa lo­mio re­ket

Joh­n­son je pla­kao jer je po­bje­du po­sve­tio ne­dav­no umr­lom ocu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić ZAGREB

Dao sam sve od se­be, no da­nas mi ni­je iš­lo. Imao sam 4:2 u če­t­vr­tom se­tu, no on se us­pio vra­ti­ti. Ja­ko je čvrst u sva­kom po­enu, is­ti­če Bor­na Sri­je­da je u Ro­land Gar­ro­su oz­na­či­la kraj za dvo­ji­cu od tro­ji­ce na­ših te­ni­sa­ča u glav­no­me tur­ni­ru. Je­dan za dru­gim is­pa­li su u dru­gom ko­lu Bor­na Ćo­rić i Ivo Kar­lo­vić, obo­ji­ca po­ra­že­ni u ti­jes­nim me­če­vi­ma. Po­seb­no je na­pe­to bi­lo u Ćo­ri­će­vu dvo­bo­ju s Ame­ri­kan­cem Ste­ve­om Joh­n­so­nom, 26. te­ni­sa­čem svi­je­ta. Ia­ko je pr­vi set glat­ko iz­gu­bio, Bor­na se bo­rio ona­ko ka­ko zna. U dru­gom se­tu pro­pus­tio je dvi­je set-lop­te, ali je po­tom la­ga­no uzeo tre­ći. U če­t­vr­tom se­tu ra­zvi­la se naj­ve­ća bor­ba, naš je te­ni­sač spa­sio če­ti­ri meč-lop­te, ali je i pro­pus­tio dvi­je no­ve. Pri vod­stvu od 6:4 u tie-bre­aku imao je pri­li­ku odves­ti meč u pe­ti set, ali je lo­še odi­grao slje­de­ća če­ti­ri po­ena te je na kra­ju, na­kon če­ti­ri sa­ta ve­li­ke bor­be, iz­gu­bio sa 2:6, 6:7 (8), 6:3, 6:7 (6).

Otac je umro u 58. go­di­ni, bio je to šok za ci­je­lu obi­telj. Sa mnom su u Pa­ri­zu maj­ka i ses­tra pa mi je lak­še STEVE JOH­N­SON o raz­lo­gu za­što je za­pla­kao Fran­cu­ski te­ni­sač gr­lio no­vi­nar­ku i po­ku­ša­vao je po­lju­bi­ti, a po­tom je uhva­tio za doj­ku

Ar­gen­ti­nac uz­vra­tio Kar­lo­vi­ću

Bi­jes­ni Ćo­rić na­kon Joh­n­so­no­va po­s­ljed­njeg vi­ne­ra uda­rao je re­ke­tom o zem­lju dok ga ni­je slo­mio, dok je Ame­ri­ka­nac klek­nuo i po­čeo pla­ka­ti. Pos­li­je se doz­na­lo da je pri­je tri tjed­na os­tao bez oca ko­je­mu je po­sve­tio ovu po­bje­du. – Dao sam sve od se­be, no da­nas mi ni­je iš­lo. Imao sam 4:2 u če­t­vr- tom se­tu, no on se us­pio vra­ti­ti. Ja­ko je čvrst u sva­kom po­enu – is­tak­nuo je Bor­na. Kar­lo­vić se na­mje­rio na Ar­gen­tin­ca Ho­ra­ci­ja Ze­bal­lo­sa (65.) ko­je­ga je po­bi­je­dio ove go­di­ne na Aus­tra­li­an Ope­nu (22:20 u pe­tom se­tu). No sa­da su se su­če­li­li na zem­lji pa je Ar­gen­ti­nac us­pio uz­vra­ti­ti za taj po­raz sa 7:6 (5), 7:6 (5), 6:3. Na­šem ve­te­ra­nu ni­je po­mo­glo ni 29 aso­va, mo­žda i za­to što ni­je sti­gao ni do jed­ne pri­li­ke za bre­ak. Kao i obič­no na Ro­land Gar­ro­su, zbi­va­nja na te­re­ni­ma za­či­ne se i pi­kan­te­ri­ja­ma oko njih. Te­ni­sa­či zna­ju bi­ti nes­taš­ni, ali u to­me je pre­tje­rao fran­cu­ski te­ni­sač po­dri­je­tlom iz Afri­ke Maxi­me Ha­mou (21). On je ti­je­kom raz­go­vo­ra uži­vo za Eu­ros­port no­vi­nar­ku Maly Tho­mas naj­pri­je za­gr­lio, po­tom ju je ne­ko­li­ko pu­ta po­ku­šao po­lju­bi­ti ia­ko se ona iz­mi­ca­la, a na kra­ju je bio to­li­ko dr­zak i ne­kul­tu­ran da ju je uhva­tio za doj­ku, dok se ona bo­ri­la da mu sklo­ni ru­ku. – Nje­go­vo po­na­ša­nje bi­lo je kraj­nje pri­mi­tiv­no. Da ni­smo bi­li u pri­je­no­su, uda­ri­la bih ga – ka­za­la je no­vi­nar­ka.

Te­ško će do­bi­ti no­vu pri­li­ku

Ka­ko je sve to iz­rav­no pre­no­še­no i do­ku­men­ti­ra­no, or­ga­ni­za­to­ri su promp­t­no re­agi­ra­li i igra­ču ko­ji je na tur­ni­ru nas­tu­pio s po­ziv­ni­com (iz­gu­bio od Cu­eva­sa) odu­ze­li akre­di­ta­ci­ju. Po­ziv­ni­cu je do­bio kao per­s­pek­ti­van fran­cu­ski te­ni­sač, ali te­ško da će do­bi­ti no­vu pri­li­ku. Ba­rem ne u Ro­land Gar­ro­su. Na­ša ve­li­ka na­da, 14-go­diš­nja Noa Krz­na­rić u Ni­šu je nas­tu­pi­la na pr­vom pro­fe­si­onal­nom tur­ni­ru u ka­ri­je­ri (15.000 USD). Us­pješ­no je proš­la kva­li­fi­ka­ci­je, iz­me­đu os­ta­lih svla­dav­ši če­ti­ri go­di­ne sta­ri­ju osmu no­si­te­lji­cu Bu­gar­ku Va­ne­vu (6:4, 1:6, 6:2), no u pr­vom ko­lu glav­nog tur­ni­ra po­ra­že­na je od dru­ge no­si­te­lji­ce i se­dam go­di­na sta­ri­je Ru­munj­ke Iri­ne Fe­te­cau (530.) sa 0:6, 1:6. Na rang-lis­ti ju­ni­or­ki Noa za­uzi­ma 193. mjes­to. Pr­va je iz go­di­šta 2003. ko­ja je uš­la u Top 200. Re­zul­ta­ti – te­ni­sa­či­ce, 2. ko­lo: V. Wil­li­ams (10, SAD) – Na­ra (Jap) 6:3, 6:1, Mat­tek-San­ds (SAD) – Kvi­to­va (15, Češ) 7:6 (5), 7:6 (5), Sto­sur (23, Aus) – Flip­kens (Bel) 6:2, 7:6 (6); žen­ski pa­ro­vi, 1. ko­lo: Ko­njuh/Li­net­te (Hrv/Polj) – L. Ki­če­nok/N. Ki­če­nok (Ukr) 6:7 (7), 6:2, 7:6 (4), Ju­rak/Ro­djo­no­va (Hrv/Aus) – Bar­t­hel/Wit­t­ho­eft (Njem) 6:2, 2:6, 6:4.

Noa Krz­na­rić (14) u Ni­šu nas­tu­pi­la na pr­vom pro­fe­si­onal­nom tur­ni­ru. Proš­la je kva­li­fi­ka­ci­je...

Bor­na Ćo­rić du­go će još ža­li­ti za pro­pu­šte­nim pri­li­ka­ma, po­seb­no u če­t­vr­tom se­tu. Zem­lji će se vra­ti­ti u Uma­gu, a sad na – tra­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.