No­vost je Li­panj­skog tur­ni­ra utak­mi­ca ko­njič­kih ve­li­ka­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Za naj­mla­đe po­sje­ti­te­lje or­ga­ni­zi­ra­ne su bes­plat­ne šet­nje na po­ni­ju u su­bo­tu i ne­dje­lju od 11 do 13 te od 16 do 18 sa­ti...

Od pet­ka do ne­dje­lje u or­ga­ni­za­ci­ji Ko­njič­kog sa­ve­za Za­gre­ba odr­žat će se 62. Li­panj­ski tur­nir u pre­pon­skom ja­ha­nju. – Ne­kad je Li­panj­ski tur­nir obu­hva­ćao ka­sač­ke, ga­lop­ske i pre­pon­ske utak­mi­ce. Sa­da se odr­ža­va­ju sa­mo utak­mi­ce u pre­pon­skom ja­ha­nju – re­kao je Mla- den Bre­zić, pred­sjed­nik Za­gre­bač­kog ko­njič­kog sa­ve­za. U od­no­su na pri­jaš­nje tur­ni­re no­vost je utak­mi­ca ve­li­ka­na. – Do sa­da smo ima­li tri me­mo­ri­jal­ne utak­mi­ce, Jo­si­pa Ko­bla­ra, Ra­dos­la­va Ci­mer­ma­na i Zdrav­ka Ma­ru­ši­ća. Sa­da će­mo te tri utak­mi­ce spo­ji­ti u jed­nu – utak­mi­cu hr­vat­skih ko­njič­kih ve­li­ka­na ko­ja će se odr­ža­ti u su­bo­tu, na vi­si­ni pre­po­na 1,40 me­ta­ra. U ne­dje­lju je glav­na utak­mi­ca za Pe­har gra­da Za­gre­ba, na vi­si­ni pre­po­na 1,45 me­ta­ra – rek­la je La­ti­ca Iv­ko­vić, di­rek­to­ri­ca na­tje­ca­nja. Nas­lov po­bjed­ni­ka utak­mi­ce za Pe­har gra­da Za­gre­ba bra­nit će Slo­ve­nac An­drej Ku­čer. Naj­vi­še po­bje­da u ovoj utak­mi­ci od 1955. go­di­ne do da­nas ima Mi­lan Mi­lu­ti­no­vić – šest, a od­mah do nje­ga je An­te Ši­mle­ša s pet po­bje­da. Po­s­ljed­nja ja­ha­či­ca ko­ja je po­bi­je­di­la u naj­važ­ni­joj utak­mi­ci Li­panj­skog tur­ni­ra bi­la je Jan­ka Kra­šo­vec 2007. go­di­ne. – Na kra­ju da­na pro­gla­sit će­mo i naj­us­pješ­ni­jeg ja­ha­ča sva tri da­na – is­tak­nu­la je Iv­ko­vić.

Če­ti­ri pu­ta po­bje­đi­vao u utak­mi­ci za Pe­har gra­da Za­gre­ba – De­nis Gu­gić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.