Utak­mi­ca u ko­joj pla­će ne­će igra­ti ni­kak­vu ulo­gu

Mr­ši­ću bi to bio dru­gi nas­lov pr­va­ka, a Mu­la­ome­ro­vi­ću pr­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić ZAGREB

Mu­la­ome­ro­vić i Mršić ne­kad su bi­li su­igra­či u ma­ji­ci Ci­bo­ne, a sa­da su na su­prot­nim stra­na­ma u ve­li­koj bor­bi za nas­lov Ci­bo­na i Ce­de­vi­ta ve­če­ras u 20 sa­ti igra­ju maj­sto­ri­cu za pr­va­ka i bit će to vr­hu­nac tak­tič­kog nad­mu­dri­va­nja dvo­ji­ce per­s­pek­tiv­nih tre­ne­ra. Da­mir Mu­la­ome­ro­vić i Veljko Mršić, ne­ka­daš­nji Ci­bo­ni­ni pr­vo­tim­ci i su­igra­či ovom pri­li­kom naš­li su se na su­prot­nim stra­na­ma. Mu­la na klu­pi Ci­bo­ne, a Ve­ljo stra­teg Ce­de­vi­te. Sto­ga vam, uoči pe­te i od­luč­ne utak­mi­ce fi­na­la do­igra­va­nja, nu­di­mo pa­ra­lel­ni in­ter­v­ju. – Ka­ko ste pri­pre­ma­li mom­čad za bit­ku svih bi­ta­ka? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Mo­je mom­ke za ovo ne tre­ba mo­ti­vi­ra­ti jer mi smo ho­mo­ge­na dru­ži­na ko­ja od se­be iz­vla­či naj­vi­še mo­gu­će. MRŠIĆ: Sve bit­ne utak­mi­ce igra­li smo do­bro, a jed­na je bi­la i maj­sto­ri­ca s Par­ti­za­nom, pa ni­sam ni­šta mi­je­njao. Mo­ji igra­či igra­ju do­bro ka­da im je nož pod gr­lom.

Dan is­klju­če­nih mo­bi­te­la

– Za­što nis­te iš­li u ka­ran­te­nu? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Ni­smo bi­li ni­jed­nom, pa ne­ma raz­lo­ga ni sa­da jer ta­ko bi oni sa­mo osje­ti­li do­dat­ni pri­ti­sak. Vje­ru­jem da su mo­ji igra­či svi do­volj­ni pro­fe­si­onal­ci. Re­kao sam im da sve ulaz­ni­ce po­di­je­le dan pri­je, a da na dan utak­mi­ce is­klju­če mo­bi­te­le. Ne­ka do­če­ka­ju utak­mi­cu svat­ko u svom mi­ru na ko­ji su na­vik­nu­li. MRŠIĆ: Ni­je bi­lo po­tre­be. Ne osje­ća­mo ta­kav pri­ti­sak da se mo­ra­mo iz­o­li­ra­ti. On je ve­ći na stra­ni Ci­bo­ne jer cje­lo­kup­na jav­nost, pa i me­di­ji že­le da Ci­bo­na bu­de pr­vak. To je ma­nje zbog sen­ti­me­na­ta pre­ma klu­bu ve­li­ke po­vi­jes­ti, a vi­še zbog to­ga što lju­di ne vo­le ne­či­ju do­mi­na­ci­ju. – Ko­ju utak­mi­cu ovak­vog uz­bu­đe­nja pam­ti­te iz igrač­kih da­na? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Fi­na­le Eu­ro­li­ge u ma­ji­ci PAO-a pro­tiv Kin­de­ra ka­da sam pos­tao pr­vak Eu­ro­pe. MRŠIĆ: Pam­tim uz­bu­đe­nje maj­sto­ri­ce sa Za­drom, u fi­nal­noj se­ri­ji pr­vog PH 1992. Zbog na­pa­da na Za­dar i op­će opas­nos­ti pr­va je igra­na u Ri­je­ci, a Ci­bo­na je do­bi­la tre­ću u Za­gre­bu, u ne­vje­ro­jat­noj at­mo­sfe­ri. – Ko­ja vam je od tih “bi­ti ili ne bi­ti” utak­mi­ca naj­te­že pa­la? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Onaj ne­vje­ro­jat­ni po­raz od Tur­ske, u če­t­vrt- fi­na­lu EP-a 2001. To je mo­gla bi­ti pre­kret­ni­ca za naš na­ra­štaj. MRŠIĆ: Kra­jem 80-ih sam s Ci­bo­nom igrao tre­ću po­lu­fi­nal­nu utak­mi­cu s Par­ti­za­nom u Be­ogra­du. Taj su­sret igran je na moj 20. ro­đen­dan, a mi smo od Par­ti­za­na s Đor­đe­vi­ćem i Da­ni­lo­vi­ćem iz­gu­bi­li na jed­nu lop­tu. – Ima li Ci­bo­na u ovoj se­ri­ji is­tin­sku pred­nost do­ma­ćeg te­re­na? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Na­ma taj huk s tri­bi­na po­ma­že u te­škim tre­nu­ci­ma. Ta ener­gi­ja s tri­bi­na po­ti­če po­žr­tvov­nost ko­ja je u ovak­vim pri­li­ka­ma ja­ko po­želj­na. MRŠIĆ: To se mo­glo vi­dje­ti i u na­šoj dvo­ra­ni na če­t­vr­toj utak­mi­ci. – Što mis­li­te o pos­lu ko­ji je ti­je­kom se­zo­ne obav­ljao ko­le­ga sa su­par­nič­ke klu­pe? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Veljko je u svo­je dvi­je se­zo­ne s Ce­de­vi­tom na­pra­vio sja­jan po­sao. Ima ja­ko do­bru bu­duć­nost i usko­ro će bi­ti za­nim­ljiv i ve­li­kim klu­bo­vi­ma. MRŠIĆ: U si­tu­aci­ji u ko­joj ra­di Mu­la je na­pra­vio dos­ta. Ni­je la­ko ra­di­ti ka­da ti igra­či stal­no od­la­ze. Us­pio je iz­vu­ći se­zo­nu do kra­ja i to je ve­li­ka stvar. – Igra li u ovak­vim se­ri­ja­ma ikak­vu ulo­gu to što su s jed­ne stra­ne igra­či ko­ji­ma pla­ća ni­kad ne kas­ni i oni ko­ji­ma pla­ća stal­no kas­ni, i po ne­ko­li­ko mje­se­ci? MU­LA­OME­RO­VIĆ: U ovoj si­tu­aci­ji to ni­je važ­no. Sa­da su u igri igrač­ki po­nos i že­lja za nad­me­ta­njem. Kroz ovo do­igra­va­nje ni­sam imao ni­jed­nog pi­ta­nja o za­os­ta­lim pla­ća­ma. Deč­ki su od­luč­ni da za­vr­ši­mo po­sao po­bje­dom. MRŠIĆ: Mis­lim da to ne igra ni­kak­vu ulo­gu jer tu su oni ko­ji ima­ju am­bi­ci­ju po­bi­je­di­ti. Oni ko­ji su u Ci­bo­ni os­ta­li do kra­ja igra­ju za se­be i svoj igrač­ki po­nos i ne raz­miš­lja­ju sa­da o nov­cu.

O sta­tu­su ne raz­miš­lja­mo

– Ko­li­ko vaš sta­tus u klu­bu ovi­si o is­ho­du ove maj­sto­ri­ce? MU­LA­OME­RO­VIĆ: Ti­me se ovog ča­sa ne op­te­re­ću­jem jer svoj po­sao ra­dim po­šte­no. Do­šao sam u kriz­noj si­tu­aci­ji i sa­ču­vao mom­čad od is­pa­da­nja iz ABA li­ge, a vje­ru­jem da sam i ove se­zo­ne na­pra­vio do­bar po­sao, i to s mi­ni­mal­nim pro­ra­ču­nom za mom­čad. MRŠIĆ: To se pi­ta­nje pos­tav­lja da­na mog do­la­ska na če­lo pr­ve mom­ča­di, no to me ne bri­ne jer to je stvar za ana­li­zu na­kon se­zo­ne. Uos­ta­lom, to ide uz tre­ner­ski kruh, no mo­gu re­ći da je to­ga kod nas ipak pre­vi­še... – Kak­vu utak­mi­cu oče­ku­je­te? MU­LA­OME­RO­VIĆ: U ovak­vim utak­mi­ca­ma gle­da­te­lji mo­gu oče­ki­va­ti i neo­če­ki­va­no. Ja se na­dam da bi to mo­gla bi­ti utak­mi­ca za pam­će­nje, i to u na­šu ko­rist. MRŠIĆ: Naj­na­bi­je­ni­ju do sa­da, s dos­ta emo­ci­ja i pri­ti­ska. Mi mo­ra­mo zna­ti od­go­vo­ri­ti čvr­sto, ne do­zvo­li­ti da nas vo­di sr­ce, ne­go gla­va.

Ni­je la­ko ra­di­ti ka­da ti igra­či stal­no od­la­ze, no Mu­la­ome­ro­vić je us­pio iz­vu­ći se­zo­nu i to je do­is­ta ve­li­ka stvar VELJKO MRŠIĆ Ce­de­vi­tin tre­ner

Veljko ima ja­ko do­bru bu­duć­nost i za nje­ga će se za­ni­ma­ti i ve­li­ki klu­bo­vi, is­ti­če Mu­la

Oče­ku­jem utak­mi­cu s naj­vi­še na­bo­ja do­sad, s dos­ta pri­ti­ska i emo­ci­ja, ka­zu­je Mršić

Zas­lu­žio je pa­lac go­re i Ci­bo­na bi ga tre­ba­la za­dr­ža­ti – Mu­la­ome­ro­vić

Je li smis­lio ne­ku tak­tič­ku zam­ku za ci­bo­se? – Veljko Mršić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.