Na SP-u smo os­ta­li bez dje­vo­ja­ka, Pu­car vo­dio s 2:0 i 3:2 pa iz­gu­bio

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Na­ši mu­ški pa­ro­vi ni­su ima­li sre­će. U pr­vom ko­lu Pu­carKo­jić na­le­tje­li su na Ki­ne­ze, a Ga­ći­na-Fre­itas na Ja­pan­ce

To­mis­lav Pu­car is­pao je u pr­vom ko­lu glav­nog tur­ni­ra na Svjet­skom stol­no­te­ni­skom po­je­di­nač­nom pr- vens­tvu ko­je se igra u nje­mač­kom Dü­ssel­dor­fu. U pr­vom ko­lu europ­ski pr­vak do 23 go­di­ne iz­gu­bio je od Fran­cu­za Tris­ta­na Flo­rea s 3:4 (11:6, 11:9, 9:11, 9:11, 11:9, 10:12, 3:11). Vo­dio je naš igrač s 2:0, ali ni­je iz­dr­žao ri­tam ko­ji je na­met­nuo fran­cu­ski igrač. Ni na­še dje­voj­ke ni­su ima­le sre­će. Ma­te­ju Je­ger, na­kon što je us­pješ­no proš­la kva­li­fi­ka­ci­je u pr­vom ko­lu, svla­da­la je Nje­mi­ca Sa­bi­ne Win­ter (1:4). Na­šu dru­gu pred­stav­ni­cu u glav­nom tur­ni­ru Do­ri­nu Sre­br­njak u pr­vom ko­lu za­us­ta­vi­la je Ni­zo­zem­ka Britt Eer­land (2:4). U igri pa­ro­va An­drej Ga­ći­na i Por­tu­ga­lac Mar­tin Fre­itas iz­gu­bi­li su već u pr­vom ko­lu od ja­pan­ske kom­bi­na­ci­je Mo­ri­zi­no-Oshi­na (0:4), dok su Fra­ne Ko­jić i To­mis­lav Pu­car “na­le­tje­li” u pr­vom ko­lu na Ki­ne­ze Zhe­don­ga i Xi­na (0:4). U pr­vom ko­lu žen­skih pa­ro­va Ma­te­ja Je­ger i Mi­re­la Đu­rak iz­gu­bi­le su od ko­rej­skog pa­ra Kyun­gah-Hyowon (1:4).

Is­pao u 1. ko­lu – To­mis­lav Pu­car

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.