Se­sar: Ce­de­vi­ta ima vi­še igrač­kih re­sur­sa

Pu­bli­ka Ci­bo­ni mo­že bi­ti vje­tar u le­đa, ali i ele­ment do­dat­nog pri­ti­ska

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Iz naj­poz­na­ti­je ko­šar­ka­ške Are­ne i ve­če­ras će se u pro­gram Are­na Spor­ta jav­lja­ti Jo­sip Se­sar, biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac i tre­ner dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Za­jed­no s ko­men­ta­to­rom Stan­kom Ru­ži­ćem, ovaj ko­šar­ka­ški tre­ner bez an­ga­žma­na ko­men­ti­rat će maj­sto­ri­cu Ci­bo­ne i Ce­de­vi­te ko­ju nam je naj­a­vio ovim ri­je­či­ma: – Iz­gle­da da su ce­de­vi­ta­ši pro­bi­li tu psi­ho­lo­šku ba­ri­je­ru nas­ta­lu zbog to­ga jer su bi­li op­te­re­će­ni bre­me­nom fa­vo­ri­ta. U pr­ve tri utak­mi­ce fi­nal­ne se­ri­je ni­su igra­li ko­šar­ku na pra­vi na­čin, a čak su ma­lo i pod­ci­je­ni­li tu fi­nal­nu se­ri­ju. Osim to­ga, pra­ti­la ih je i ta te­ori­ja o kal­ku­la­ci­ji u po­s­ljed­njem ko­lu A-1 li­ge što se mom­ča­di­ma ko­je se u to upus­te zna raz­bi­ti o gla­vu. No, sve je opet u ru­ka­ma ce­de­vi­ta­ša i na­či­na na ko­ji bu­du igra­li. Bu­du li spu­šta­li na cen­tre kao u če­t­vr­toj, bu­du li pra­vi­li ve­li­ki pri­ti­sak na Žo­ri­ća da u na­pa­du ne ula­zi u pr­vu po­zi­ci­ju la­ga­no, on­da će ce­de­vi­ta­ši bi­ti bli­ži nas­lo­vu. Ako Ce­de­vi­ta že­li sla­vi­ti, on­da Bi­lan i Be­gić mo­ra­ju uma­ra­ti Žo­ri­ća. Tko je fa­vo­rit ove maj­sto­ri­ce? – Ce­de­vi­ta ima vi­še re­sur­sa u sas­ta­vu za is­ko­ris­ti­ti. Mo­gu os­tva­ri­ti pu­no vi­še tak­tič­kih va­ri­ja­ci­ja, na vi­še stra­na. S dru­ge stra­ne, ako Lu­ka Žo­rić ne bu­de na ra­zi­ni na ko­joj je bio ci­je­lo pro­lje­će, on­da ci­bo­si ne­će ima­ti du­bi­nu i bit će osu­đe­ni na igru s vanj­skih po­zi­ci­ja. A u če­t­vr­toj utak­mi­ci Ce­de­vi­tin tre­ner Mršić je uz po­moć Kruš­li­na i Ka­ti­ća na­pra­vio od­li­čan pri­ti­sak na lop­tu i Reynol­d­sa. Mršić je ta­ko ci­bo­si­ma raz­bio pro­tok lop­te i bi­lo je sa­mo pi­ta­nje ka­da će nje­go­vi igra­či po­go­di­ti par ve­za­nih šu­te­va. Naj­pri­je je to uči­nio Mu­sa, po­tom To­mas, a su­sret je za­vr­šio Bo­atrig­ht.

Bo­atrig­ht – pre­va­ga ili uteg?

A upra­vo je Bo­atrig­ht naj­ja­čih mo­guć­nos­ti u ovom fi­na­lu. – Bo­arig­ht je u pr­voj sjaj­no odi­grao dru­go po­lu­vri­je­me, no na­kon to­ga go­to­vo ni­šta i ja ne vje­ru­jem da mo­že i če­t­vr­tu utak­mi­cu u ni­zu odi­gra­ti lo­še. On sa svo­jim po­je­di­nač­nim ak­ci­ja­ma mo­že bi­ti pre­va­ga, ali mo­že bi­ti i uteg jer on pre­vi­še iz­la­zi iz ak­ci­ja i so­li­ra. Ko­li­ko je va­žan fak­tor bi­la od­lu­ka da Ram­ljak ču­va Ša­ki­ća? – Do to­ga je doš­lo si­lom pri­li­ka jer se oz­li­je­dio Žga­nec pro­tiv ko­jeg Ša­kić igra lak­še jer je spo­ri­ji u boč­nim kret­nja­ma i u tr­ča­nju.

Psi­ho­lo­gi­ja će bi­ti pre­sud­na

Što Ci­bo­na mora uči­ni­ti da bi doš­la do 4 go­di­ne če­ka­nog tro­fe­ja? – Ci­bo­na mora odi­gra­ti na gor­njoj gra­ni­ci svo­jih mo­guć­nos­ti, dok Ce­de­vi­ta mo­že do nas­lo­va i uz osred­nju pred­sta­vu. Ci­bo­na mora ima­ti 3-4 ras­po­lo­že­na igra­ča, a pu­no to­ga će ovi­si­ti i o An­ti Gos­pi­ću, pri­čuv­nom cen­tru ko­ji od­ma­ra Žo­ri­ća. Ima li još pros­to­ra za tak­tič­ka iz­ne­na­đe­nja kao što su bi­la Jok­si­mo­vi­će­va obra­na na Bo­atrig­h­tu ili Ram­lja­ko­va na Ša­ki­ću? – Za pe­tu utak­mi­cu ja­ko će bit­na bi­ti psi­ho­lo­ška pri­pre­ma, po­se­bi­ce s Ci­bo­ni­ne stra­ne. Jer, već je tu pri­su­tan iz­vjes­tan šu­šur, dvo­ra­na će bi­ti pu­na, a 70 pos­to pri­sut­nih na­vi­jat će za ci­bo­se. Bit će to za njih ve­li­ki pri­ti­sak pa os­ta­je pi­ta­nje ho­će li ga okre­nu­ti u svo­ju ko­ris­ti ili će im bi­ti te­ret – za­klju­čio je Se­sar.

Da bi Ci­bo­na ima­la du­bi­nu igre Lu­ka Žo­rić (8 )mora bi­ti na vr­lo vi­so­koj ra­zi­ni što mu po­red Bi­la­na i Be­gi­ća ne­će bi­ti ni­ma­lo la­ko

Na Are­ni su­ko­men­ti­ram utak­mi­ce već če­t­vr­tu se­zo­nu - Jo­sip Se­sar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.