Pe­tro­vić u re­pre­zen­ta­ci­ju vra­ća ve­te­ra­ne Po­po­vi­ća i Ro­zi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Tko do­đe nes­pre­man na pri­pre­me B se­lek­ci­je, već na­kon dva da­na vra­tit ću ga na­trag na lje­to­va­nje, na­gla­ša­va iz­bor­nik Pe­tro­vić Alek­san­dar Pe­tro­vić, iz­bor­nik ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je, obja­vio je ši­ri po­pis kan­di­da­ta od 28 igra­ča za ovo­ljet­ni Eu­ro­ba­sket na ko­je­mu ne­ma To­mi­ća, Stip­če­vi­ća i Ra­do­še­vi­ća, no za­to su tu ve­te­ra­ni Po­po­vić i Ro­zić ko­ji su po­s­ljed­nji pu­ta za re­pre­zen­ta­ci­ju igra­li 2011. od­nos­no 2009. – Naj­ve­ća bri­ga ovog lje­ta bit će mi oz­lje­da Lu­ke Ba­bi­ća jer nam je on ja­ko va­žan vanj­ski igrač. Zbog to­ga mi je važ­no da uz­mem u ob­zir i že­lju Mar­ka Po­po­vi­ća da po­no­vo igra za re­pre­zen­ta­ci­ju, a ove se­zo­ne po­no­vo se na­met­nuo Ci­bo­nin ka­pe­tan Ma­rin Ro­zić. No, ko­jih će 14 igra­ča 27. sr­p­nja kre­nu­ti u za­vr­š­ne pri­pre­me obja­vit ću na­kon nas­tu­pa B re­pre­zen­ta­ci­je na tur­ni­ru u Ki­ni ko­ji se igra od 19. do 23. sr­p­nja. U to vri­je­me za­vr­ša­va­ju i obve­ze Zup­ca i Ben­de­ra u ljet­noj NBA li­gi pa će­mo ta­da bi­ti na­čis­tu sa svim kan­di­da­ti­ma. Do­du­še, pu­no to­ga tre­ba­li bi­smo zna­ti već na­kon 10. sr­p­nja ka­da u NBA li­gi igra­či mo­gu po­če­ti pot­pi­si­va­ti ugo­vo­re pa će­mo zna­ti ide li Ži­žić u Bos­ton ili ne – ka­zao je Aco ko­ji je od­lu­čio da ne­će ima­ti pri­pre­me na vi­še ra­zi­na: – Za raz­li­ku od Sr­bi­je ko­ja ve­ći­nu igra­ča ima u Eu­ro­pi i sa­mo jed­nog NBA igra­ča, Jo­ki­ća, mi ih ima­mo šest i za­to sam od­lu­čio da pri­pre­me poč­ne­mo svi za­jed­no, ono­ga da­na ka­da to po pra­vi­li­ma NBA li­ge mo­gu i na­ši NBA-jev­ci. Je­dan od njih šes­to­ri­ce, Ma­rio He­zo­nja, već je obja­vio da ovo lje­to ne bi igrao za Hr­vat­sku jer že­li ra­di­ti na se­bi. – Lo­gič­no je da je on to ta­ko iz­ja­vio na­kon frus­tri­ra­ju­će se­zo­ne, no ja ću ga sva­ka­ko na­zva­ti pri­je ne­go što bu­dem za­klju­či­vao lis­tu. Vo­lio bih ga ima­ti u mom­ča­di s ob­zi­rom na to da mi je naj­ve­ća bo­ja­zan ve­za­na upra­vo za nje­go­vu po­zi­ci­ju – ka­zao je Pe­tro­vić i na­gla­sio da i kan­di­da­ti za B se­lek­ci­ju i tur­nir u Ki­ni mo­ra­ju do­ći tje­les­no sprem­ni.

Po­vrat­nik u hr­vat­ski dres – Mar­ko Po­po­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.