Baj­ko­vi­ta Hr­vat­ska

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Pr­va re­ali­za­ci­ja ide­je ide­al­nog gra­da iz raz­dob­lja re­ne­san­se upra­vo je pri­sut­na u po­vi­jes­noj jez­gri gra­da Kar­lov­ca. Emi­si­ja go­vo­ri o zna­če­nju te po­vi­jes­ti, sa­daš­njos­ti i bu­duć­nos­ti Kar­lo­vač­ke zvi­jez­de ....

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.