Dva i pol mu­škar­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ja­ke je spre­man za odlazak u no­vu ško­lu, ali nje­gov otac i stric ga zas­tra­šu­ju­ćim pri­ča­ma uda­lju­ju od aka­dem­ske ka­ri­je­re. Alan i Char­lie ga vo­de u ku­po­vi­nu i ne­na­da­no se na­đu u ve­li­koj ne­vo­lji. Char­lie do­bi­va osip na kraj­nje nez­god­nom mjes­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.