VEĆ SA­DA ZNA­MO GDJE ĆE­MO BI­TI 1. LIP­NJA 2018. I TO JE ŽALOSNO

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Gdje si bio 1. lip­nja 2016.? Pri­je go­di­nu da­na 50-ak ti­su­ća Hr­va­ta od­go­vo­ri­lo bi: na pro­s­vje­du za bo­lju Hr­vat­sku. Bi­lo je me­đu nji­ma i gla­sa­ča lje­vi­ce i des­ni­ce, stra­na­ka cen­tra. I svi su ima­li sa­mo jed­nu že­lju, da ono naj­važ­ni­je što ima­ju, nji­ho­va dje­ca ne bu­du dio još jed­ne ge­ne­ra­ci­je đa­ka ko­ja će iz ško­le iz­la­zi­ti ne­pri­prem­lje­na za ži­vot, nes­po­sob­na za kons­truk­tiv­nu ras­pra­vu, ko­ja će bu­ba­ti na­pa­met go­mi­lu ne­bit­nih in­for­ma­ci­ja, bi­ti li­še­na sva­ke kre­ativ­nos­ti... Tra­ži­li su pro­vo­đe­nje ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, da umjes­to tra­di­ci­onal­ne ško­le Hr­vat­ska, ne­ko­li­ko de­set­lje­ća pre­kas­no, ali ko­nač­no, do­bi­je mo­der­ni kva­li­te­tan obra­zov­ni sus­tav. Ni­su ga do­bi­li. Go­di­nu da­na kas­ni­je ima­mo de­ja-vu, no­vi pro­s­vjed, a i re­zul­tat bi mo­gao bi­ti čis­ta re­pri­za. Pa, na­ža­lost, već sad zna­mo gdje će­mo bi­ti 1. lip­nja 2018. go­di­ne. Ili mo­žda ne­će­mo jer se vi­še ni­ko­me ne­će da­ti. Jer će lju­di shva­ti­ti da ne­ma re­for­me dok god glav­nu ri­ječ vo­di ma­nji­na iz aka­dem­ske za­jed­ni­ce, ali glas­na, ko­ja uvi­jek

Ne­ma re­for­me dok po­li­ti­ka ne mak­ne pr­ste s ne­čeg što je do­bro, ali je star­ta­lo za ‘kri­ve’ op­ci­je

ne­što ko­či i za­us­tav­lja jer ne že­li is­tin­ske pro­mje­ne ili je uvri­je­đe­na jer oni ni­su ti ko­je se pi­ta­lo što mi­je­nja­ti. Jer zna­ju da ne­ma re­for­me dok god po­li­ti­ka ne mak­ne svo­je pr­ste s ne­čeg što je kva­li­tet­no, do­bro i nuž­no, ali je star­ta­lo za vri­je­me “kri­ve” op­ci­je. I jer zna­ju da ne­ma re­for­me gdje je sve za­či­nje­no ide­olo­gi­jom bez ko­je u Hr­vat­skoj još ne pro­la­zi ni­šta. I ta­ko će­mo ići u krug. Što je žalosno. Ovoj dr­ža­vi vi­še od iče­ga tre­ba re­for­ma obra­zo­va­nja, do­volj­no je po­gle­da­ti re­zul­ta­te PISA tes­to­va. Za one ko­ji ne zna­ju, naj­ve­ćeg svjet­sko-obra­zov­nog is­tra­ži­va­nja zna­nja i vje­šti­na uče­ni­ka u do­bi od 15 go­di­na. Re­zul­ta­ti ka­žu da na­ši đa­ci iz sred­nje ško­le iz­la­ze bez os­nov­nih obra­zov­nih kom­pe­ten­ci­ja. Ne bez zna­nja, ali sa zna­njem ko­je ne zna­ju pri­mi­je­ni­ti u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu. U sva tri os­nov­na po­dru­čja procjene – či­ta­lač­koj, ma­te­ma­tič­koj i pri­ro­dos­lov­noj pi­sme­nos­ti – sta­tis­tič­ki zna­čaj­no za­os­ta­ju za pro­sje­kom ze­ma­lja OECD-a. U Hr­vat­skoj se mje­re če­ti­ri cik­lu­sa, a trend je da do­sad po­ma­ka na­bo­lje ne­ma. A Hr­vat­ska mo­že i mora bo­lje!

FES­TI­VAL MORA U par­ku is­pred HNK u Ri­je­ci otvo­ren je kvar­ner­ski fes­ti­val mora Fi­uma­re 2017. Nas­tu­pi­li su, me­đu os­ta­li­ma, fol­k­lor­no druš­tvo Du­baš­ni­ca, Grad­ska stra­ža Ba­kar, udru­ga ka­pe­ta­na Kra­lji­ca mora...

Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.