Ko­nač­na od­lu­ka: Eu­rop­ska uni­ja dat će nam za Pe­lje­ški most 357 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Hr­vat­ska će za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta iz pro­ra­ču­na Europ­ske uni­je do­bi­ti 357 mi­li­ju­na eura! Tu du­go oče­ki­va­nu vi­jest ju­čer je na sjed­ni­ci Vla­de ob­z­na­nio pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. Da će Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pri­hva­ti­ti hr­vat­sku apli­ka­ci­ju za su­fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­ta po­ve­zi­va­nja kraj­njeg ju­ga s os­tat­kom Hr­vat­ske, bi­lo je jas­no još u ožuj­ku na­kon što je Ne­ovis­na kon­tro­la kva­li­te­te da­la po­zi­tiv­no miš­lje­nje za taj pro­jekt i oci­je­ni­la ga pri­hvat­lji­vim za su­fi­nan­ci­ra­nje u mak­si­mal­nom mo­gu­ćem iz­no­su od 85 pos­to. Sli­je­di­la je sa­mo for­mal­na od­lu­ka EK o to­me, a ona će bi­ti služ­be­no ob­z­na­nje­na 7. lip­nja. Ukup­na je vri­jed­nost pro­jek­ta ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja s juž­nom Dal­ma­ci­jom 420 mi­li­ju­na eura, a dio tro­ško­va ko­ji se ne­će po­kri­ti iz fon­do­va EU bit će fi­nan­ci­ran iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Od­lu­kom o su­fi­nan­ci­ra­nju grad­nje Pe­lje­škog mos­ta iz fon­do­va EU Hr­vat­ska je do­bi­la do­sad naj­ve­ći iz­nos za ne­ki svoj pro­jekt od Uni­je. Ti­me se os­tva­ru­ju i za­cr­ta­ni pla­no­vi re­sor­nog mi­nis­tra mora, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Ole­ga But­ko­vi­ća ko­jem je Pe­lje­ški most naj­bit­ni­ji pro­jekt ili maj­ka svih pro­je­ka­ta. Znat­nu ulo­gu u pri­pre­mi us­pješ­ne apli­ka­ci­je za Pe­lje­ški most ima­le su, tre­ba na­gla­si­ti, i Hr­vat­ske ces­te, kao inves­ti­tor ra­do­va. Su­fi­nan­ci­ra­nje iz fon­do­va EU ta­ko je ko­nač­no osi­gu­ra­no, a sad sli­je­di iz­bor iz­vo­đa­ča ra­do­va. Tre­nu­tač­no je u ti­je­ku dru­gi krug na­tje­ča­ja za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta i pris­tup­nih ces­ta. U pr­vom kru­gu na­tje­ča­ja sti­glo je 12 pri­ja­va, kom­pa­ni­ja i kon­zor­ci­ja iz ci­je­log svi­je­ta. Osam njih ko­ji su za­do­vo­lji­li prav­ne, teh­nič­ke i fi­nan­cij­ske kri­te­ri­je po­zva­ni su u dru­gi krug ko­ji će bi­ti okon­čan 17. sr­p­nja. Sto­ga bi se na je­sen mo­gao ko­nač­no iz­a­bra­ti iz­vo­đač ra­do­va. Kad bi ra­do­vi mo­gli po­če­ti, ovi­si o to­me ho­će li bi­ti žal­bi Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tro­lu pos­tu­pa­ka jav­ne na­ba­ve. U naj­go­rem slu­ča­ju, ra­do­vi bi mo­gli ipak po­če­ti do kra­ja ove go­di­ne. Kraj­nji jug ta­ko bi s os­tat­kom Hr­vat­ske na­po­kon mo­gao bi­ti spo­jen 2021. go­di­ne. Pro­jekt se, ina­če, sas­to­ji od tri fa­ze – Pe­lje­škog mos­ta, du­ži­ne 2,4 ki­lo­me­tra, pris­tup­ne ces­te na Pe­lješ­cu od 12 ki­lo­me­ta­ra i obi­laz­ni­ce Sto­na od 18 ki­lo­me­ta­ra.

85 pos­to EU, 15% RH Os­ta­tak od ukup­no po­treb­nih 420 mi­li­ju­na eura fi­nan­ci­rat će se iz pro­ra­ču­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.