I Za­ba spus­ti­la ka­ma­te na­kon pa­da na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZAGREB va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Od 1. sr­p­nja u Za­bi će ka­mat­ne sto­pe bi­ti ni­že od 0,18 do 0,35 pos­tot­nih bo­do­va, a ni­ža će ra­ta dos­pje­ti u ko­lo­vo­zu Na­kon što je zbog pa­da na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe (NRS) ka­ma­te spus­ti­la Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka, sad je to uči­ni­la i Za­gre­bač­ka ban­ka, dru­ga od tri ko­je pro­mje­nji­vi dio ka­mat­ne sto­pe ve­žu uz NRS. Oče­ku­je se da će to ovih da­na uči­ni­ti i tre­ća ban­ka – OTP. Od 1. sr­p­nja u Za­bi će ka­mat­ne sto­pe na kre­di­te gra­đa­ni­ma bi­ti ni­že od 0,18 do 0,35 pos­tot­nih bo­do­va, ovis­no o va­lu­ti i vr­sti kre­di­ta, što će bi­ti vid­lji­vo na ra­ta­ma kre­di­ta ko­je dos­pi­je­va­ju u ko­lo­vo­zu. Za pos­to­je­će stam­be­ne i os­ta­le kre­di­te kod ko­jih se kao pa­ra­me­tar ko­ris­ti šes­to­mje­seč­ni NRS1, za kre­di­te u ku­na­ma ka­mat­na sto­pa sma­njit će se 0,25 pos­tot­nih bo­do­va, dok će se za kre­di­te ve­za­ne uz eu­ro ka­mat­na sto­pa sma­nji­ti 0,35 pos­tot­nih bo­do­va. Kod os­ta­lih kre­di­ta, kod ko­jih ko­ris­te šes­to­mje­seč­ni NRS2, ka­mat­na sto­pa past će 0,18 pos­tot­nih bo­do­va, a za kre­di­te ve­za­ne uz eu­ro sma­nje­nje će iz­no­si­ti 0,32 pos­tot­na bo­da. Ban­ka će kli­jen­te do 15. lip­nja i po­je­di­nač­no oba­vi­jes­ti­ti o uma­nje­noj vi­si­ni anu­ite­ta i no­vom ot­plat­nom pla­nu. NRS-a je do­sad sma­njen ukup­no de­vet pu­ta za­re­dom, a ka­ma­te su zbir­no pa­le iz­me­đu 1,41 i 1,53 pos­tot­na bo­da za ku­ne te u ras­po­nu od 2,13 i 2,18 pos­tot­nih bo­do­va za eure, ovis­no o vr­sti kre­di­ta. Iz HPB-a su ne­dav­no iz­vi­jes­ti­li da kod njih pad ka­ma­ta na kre­di­te ve­za­ne uz va­lut­nu kla­uzu­lu iz­no­si 0,55 pos­tot­nih bo­do­va, a na kre­di­te u ku­na­ma 0,25 pos­tot­nih bo­do­va. Uz oba­vi­jest o pa­du NRS-a iz Hr­vat­ske udru­ge ba­na­ka iz­vi­jes­ti­li su da i u slje­de­ćim tro­mje­se­čji­ma pos­to­ji pros­tor za do­dat­ni pad ka­ma­ta jer je NRS ovi­san o kre­ta­nju ka­mat­nih sto­pa ko­je hr­vat­ske ban­ke pla­ća­ju na de­po­zi­te fi­zič­kih i prav­nih oso­ba, a ko­je su po­vi­jes­no naj­ni­že i ne ovi­se iz­rav­no o ino­zem­nim re­fe­rent­nim sto­pa­ma, pri­mje­ri­ce euri­bo­ru či­ji se rast oče­ku­je usko­ro, na­kon što Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka po­ve­ća svo­ju re­fe­rent­nu ka­ma­tu. Ovo je ide­alan tre­nu­tak i za re­fi­nan­ci­ra­nje pos­to­je­ćih kre­di­ta, po­seb­no onih ko­ji su ve­za­ni uz euri­bor, a oče­ku­je se i na ko­ji će na­čin HNB ban­ke po­tak­nu­ti na po­nu­du “fik­si­ra­nja” pro­mje­nji­vih ka­mat­nih sto­pa.

Iz HUB-a (na sli­ci Zden­ko Adro­vić) po­ru­ču­ju da i u slje­de­ćim tro­mje­se­čji­ma ima pros­to­ra za do­dat­ni pad ka­ma­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.