Ba­ri­šić bra­nio Cu­lej da ni­je pre­pi­sa­la ak­cij­ski plan za obra­zo­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZAGREB La­na Ko­va­če­vić la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Do­ku­men­ta­ci­ja Bu­ljan Cu­lej dos­lov­no pra­ti po­glav­lja na­cr­ta ak­cij­skog pla­na, a u di­je­lu sa­dr­ža­ja ko­ris­ti i jed­na­ke for­mu­la­ci­je – Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej, no­va vo­di­te­lji­ca ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ni­je pre­pi­sa­la na­crt ak­cij­skog pla­na – bra­nio je ju­čer uoči sjed­ni­ce Vla­de mi­nis­tar obra­zo­va­nja Ba­ri­šić do­ju­če­raš­nju za­pos­le­ni­cu Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja. Ve­čer­nji list pri­je dva je da­na, ka­da je Bu­ljan Cu­lej na­po­kon no­vi­na­ri­ma od­lu­či­la po­di­je­li­ti svoj plan ko­jim se iz­bo­ri­la za mjes­to vo­di­te­lji­ce, kao tran­s­pa­ren­tan do­kaz da je za­do­vo­lji­la sve uvje­te, pr­vi upo­zo­rio da je nje­zin plan ra­da vr­lo sli­čan na­cr­tu pri­jed­lo­ga ak­cij­skog pla­na kao krov­nog do­ku­men­ta pre­ma ko­jem eks­pert­na sku­pi­na mora ra­di­ti. Nje­zin plan ni do da­nas ni­je objav­ljen, da­pa­če još ni­je ni usvo­jen.

Za­pos­le­ni­ca Mi­nis­tar­stva

Do­ku­men­ta­ci­ja ko­jom se Bu­ljan Cu­lej pri­ja­vi­la na na­tje­čaj dos­lov­no pra­ti po­glav­lja na­cr­ta ak­cij­skog pla­na, a u di­je­lu sa­dr­ža­ja ko­ris­ti i jed­na­ke for­mu­la­ci­je. Da­pa­če, nje­zin plan, ko­jim je tre­ba­la im­pre­si­oni­ra­ti Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo na či­jem je če­lu Di­ja­na Vi­can, vi­zu­al­no je iden­ti­čan na­cr­tu pri­jed­lo­ga ak­cij­skog pla­na. I gdje je pro­blem? Me­đu os­ta­lim, u da­tu­mi­ma ko­ji de­man­ti­ra­ju pred­stav­ni­ke Mi­nis­tar­stva ka­ko ni­je ri­ječ o, ba­rem di­je­lom, pre­pi­sa­nom do­ku­men­tu. Na­ime, svi ko­ji su se pri­ja­vi­li za rad u eks­pert­noj rad­noj sku­pi­ni, za­jed­no s Bu­ljan Cu­lej, do­ku­men­te su tre­ba­li dos­ta­vi­ti do 22. trav­nja ka­da je za­vr­šen na­tje­čaj. Dva da­na pri­je, 20. trav­nja, mi­nis­tar Ba­ri­šić i Di­ja­na Vi­can sas­ta­li su se s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem ko­jem su pr­vom pre­zen­ti­ra­li na­crt ak­cij­skog pla­na. To­ga da­na sa­mo su oni u Mi­nis­tar­stvu zna­li sa­dr­žaj tog do­ku­men­ta. Is­ti sa­dr­žaj pros­li­je­di­li su svim ins­ti­tu­ci­ja­ma ve­za­ni­ma za obra­zov­ne pro­ce­se da bi i oni da­li pri­mjed­be na sa­dr­žaj ko­ji na­kon to­ga mo­že ići na usva­ja­nje. A ins­ti­tu­ci­je, njih 57, do­ku­men­te su po­če­le za­pri­ma­ti 8. svib­nja. Ta­da je i Ve­čer­nji list do­šao do do­ku­me­na­ta ko­je smo pre­zen­ti­ra­li i ko­je će kas­ni­je ko­ris­ti­ti ka­ko bi se uoči­le slič­nos­ti s do­ku­men­ta­ci­jom Bu­ljan Cu­lej.

“Ni­smo vi­dje­li plan”

– Uoči sjed­ni­ce Vla­de Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo ak­cij­ski plan pos­la­lo je na 57 adre­sa. On je bio ja­van – oprav­da­va Ba­ri­šić Ja­smin­ku Cu­lej. No, to što je do­ku­men­ta­ci­ja pos­la­na u spo­me­nu­te ins­ti­tu­ci­je ne zna­či da je ona jav­na – ro­di­te­lji i gra­đa­ni sa­dr­žaj su mo­gli pro­či­ta­ti sa­mo ako su za­pos­le­ni­ci baš tih ins­ti­tu­ci­ja. Ni do da­nas taj na­crt pri­jed­lo­ga ni­je objav­ljen. – Mo­že­mo bi­ti po­nos­ni što će tak­va oso­ba vo­di­ti ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu – ka­že Ba­ri­šić. A auto­ri­ca pla­na Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej šu­ti. Ne od­go­va­ra na te­le­fon­ske po­zi­ve, u de­se­tak da­na od ime­no­va­nja ni­jed­nom no­vi­na­ru ni­je opi­sa­la svo­ju vi­zi­ju mo­der­ne ško­le. Ve­čer­nji list već dva da­na če­ka od­go­vo­re na pos­tav­lje­na pi­ta­nja: je li uvid u no­vi na­crt ak­cij­skog pla­na ima­lo svih 11 kan­di­da­ta za vo­di­te­lja re­for­me? – Ni­smo ima­li uvid u na­crt ak­cij­skog pla­na – po­t­vr­đu­je Bo­ris Jo­kić. Čak ni sa­da Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej ne­ma na­mje­ru bra­ni­ti vlas­ti­ti rad, to za nju mora odra­đi­va­ti mi­nis­tar Ba­ri­šić. Da tran­s­pa­rent­nos­ti ni­je bi­lo, pr­vi su upo­zo­ri­li Ve­dran Mor­nar i Jo­sip Mi­lat, čla­no­vi Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva. Na­kon iz­bo­ra Mi­lat je pod­nio os­tav­ku ka­zav­ši da ni­su zna­li za ko­ga gla­sa­ju. Njih dvo­ji­ca tra­ži­la su uvid u na­tje­čaj­nu do­ku­men­ta­ci­ju što im je omo­gu­će­no na­krat­ko. – U tom krat­kom vre­me­nu ni­sam mo­gao pro­ci­je­ni­ti da je na­crt ak­cij­skog pla­na pre­pi­san – ka­zao je Mor­nar.

Ba­ri­šić: Mo­že­mo bi­ti po­nos­ni što će tak­va oso­ba vo­di­ti ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.