HNS po­di­že iz­laz­nost gdje su po­bi­je­di­le Ta­ri­taš i Šva­ljek

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

HNS-ova kan­di­dat­ki­nja ju­čer je do­bi­la pot­po­ru glum­ca i re­da­te­lja Mar­ka Tor­jan­ca, ko­ji je u Skup­šti­nu ušao s lis­te ne­za­vis­ne San­dre Šva­ljek Naj­ve­ći po­li­tič­ki okr­šaj dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra, uz Split, onaj je u glav­nom gra­du. Ak­tu­al­ni gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić ni­kad do sa­da ni­je bio to­li­ko ugro­žen pa, ia­ko mu an­ke­te da­ju bla­gu pred­nost, uz ve­li­ku iz­laz­nost, nje­go­va pro­tu­kan­di­dat­ki­nja, HNS-ova An­ka Mrak Ta­ri­taš dr­ži da ima šan­se svrg­nu­ti ga s tro­na.

De­mo­ti­vi­ra­ni SDP-ov­ci

U nje­zi­nu sto­že­ru, ali i u SDP-u, ko­ji joj je dao po­dr­šku u kan­di­da­tu­ri za gra­do­na­čel­ni­cu, upra­vo su zbog to­ga sve po­dre­di­li po­ve­ća­va­nju iz­laz­nos­ti. Pre­ma do­go­vo­re­noj stra­te­gi­ji, cilj je po­di­ći iz­laz­nost u onim di­je­lo­vi­ma Za­gre­ba u ko­ji­ma su od­lič­ne re­zul­ta­te pos­ti­gli Mrak Ta­ri­taš, ne­za­vis­na San­dra Šva­ljek te op­ci­ja Zagreb je naš ko­ji su već po­zva­li svo­je bi­ra­če da gla­sa­ju pro­tiv Mi­la­na Ban­di­ća. Ri­ječ je o kvar­to­vi­ma po­put Do­njeg i Gor­njeg gra­da, di­je­la Čr­no­mer­ca i Ste­njev­ca, Treš­njev­ki, No­vom Za­gre­bu is­tok i di­je­lu No­vog Za­gre­ba za­pad. Pa ia­ko su u vr­hu SDP-a svjes­ni da im po­bje­da za­jed­nič­ke kan­di­dat­ki­nje Mrak Ta­ri­taš mo­že donijeti odre­đe­nu sa­ti­sfak­ci­ju i da bi i nje­zin us­pjeh mo­gli pri­ka­zi­va­ti kao svoj vlas­ti­ti, dio lju­di u SDP-u ipak je skep­ti­čan i de­mo­ti­vi­ran lo­šim iz­bor­nim re­zul­ta­tom. Pi­ta­nje je sto­ga ko­li­ko će se po­tru­di­ti da u ne­dje­lju Mrak Ta­ri­taš os­tva­ri što bo­lji re­zul­tat. Ni­je taj­na da je za­gre­bač­ka or­ga­ni­za­ci­ja SDP-a u od­no­su na proš­le lo­kal­ne iz­bo­re iz­gu­bi­la vi­še od 200 mjes­ta, što u vi­je­ći­ma grad­skih če­t­vr­ti, što u mjes­nim od­bo­ri­ma. A to je pak re­zul­ti­ra­lo go­le­mim ne­za­do­volj­stvom unu­tar za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je SDP-a ko­ju je go­di­na­ma vo­dio upra­vo šef stran­ke Da­vor Ber­nar­dić. Ia­ko ne­za­vis­na San­dra Šva­ljek svo­jim bi­ra­či­ma ni­je pre­po­ru­či­la ka­ko gla­sa­ti u dru­gom kru­gu, re­da­telj i glu­mac Mar­ko Tor­ja­nac, ko­ji je u pr­vom kru­gu iz­bo­ra iz­bo­rio mjes­to u Skup­šti­ni upra­vo s lis­te San­dre Šva­ljek, po­zvao je ju­čer bi­ra­če da svoj glas da­ju HNS-ovoj kan­di­dat­ki­nji.

Uhi­će­nje Pri­pu­za te­ret

Sve to šte­ti ak­tu­al­nom gra­do­na­čel­ni­ku, ko­je­mu na­ru­ku ne ide ni či­nje­ni­ca da je u sa­mom fi­ni­šu iz­bor­ne utr­ke uhićen i suv­las­nik tvrt­ke za zbri­nja­va­nje ot­pa­da C.I.O.S. Pe­tar Pripuz, ko­jeg se po­ve­zu­je s Mi­la­nom Ban­di­ćem. Čak je i Pri­pu­zov od­vjet­nik Anto No­bi­lo ka­zao ka­ko mu je taj­ming spo­ran i da mu se či­ni da je to na­mjer­no na­prav­lje­no uoči dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra ka­ko bi se na­šte­ti­lo upra­vo Ban­di­ću. U sto­že­ru Mrak Ta­ri­taš naj­no­vi­je uhi­će­nje i tvrd­nju da to šte­ti Ban­di­ću ko­men­ti­ra­li su ri­je­či­ma da je to ruž­na sli­ka gra­da ko­ji pos­ta­je grad slu­čaj. – Već pet go­di­na slu­ša­mo o afe­ra­ma i uhi­će­nji­ma, a to je sa­mo ono što vi­di­mo – ko­men­ti­ra­li su u sto­že­ru HNS-ove kan­di­dat­ki­nje.

Su­par­ni­ci u hr­vač­kom za­gr­lja­ju

Da­vor Ber­nar­dić Po­bje­du Mrak Ta­ri­taš Ber­nar­dić bi mo­gao pri­ka­za­ti i kao vlas­ti­ti us­pjeh

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.