HDZ za­mo­lio Jam­ba da ne ra­di kam­pa­nju nji­ho­vu kan­di­da­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

U HDZ-u se ne bo­je SDPo­ve ne­for­mal­ne po­dr­ške Mos­to­vim kan­di­da­ti­ma. Uvje­re­ni su da će bi­ra­či te stran­ke os­ta­ti kod ku­će Do­ju­če­raš­nji ko­ali­cij­ski part­ne­ri HDZ i Most su­če­lit će se u ne­dje­lju u dru­gom kru­gu lo­kal­nih iz­bo­ra u ni­zu sre­di­na, a maj­ka svih bi­ta­ka odi­grat će se u Met­ko­vi­ću. Mos­to­va v.d. gra­do­na­čel­ni­ca Ka­ta­ri­na Uj­dur ta­mo bra­ni po­zi­ci­ju pred HDZ-ovim Da­li­bo­rom Mi­la­nom, a pr­vi je krug pro­šao vr­lo ti­jes­no – Mi­lan je osvo­jio sa­mo 182 gla­sa ma­nje od Uj­dur, dok je na tre­ćem mjes­tu os­tao HSS-ov Sti­pe Ga­brić Jam­bo s po­dr­škom od 13,68 pos­to.

Nes­tao iz me­di­ja

S ob­zi­rom na to da je u kam­pa­nji po­ru­či­vao ka­ko će, ne uđe li osob­no u dru­gi krug, po­dr­ža­ti Mi­la­na “miš­lju, ri­je­čju i dje­lom”, sa­mo da one­mo­gu­ći da Most os­ta­ne na vlas­ti, oči­to je da Uj­dur te­ško mo­že ra­ču­na­ti na po­dr­šku Jam­bo­vih bi­ra­ča, a upra­vo tu či­nje­ni­cu u Mos­tu su pre­poz­na­li kao alat pro­tiv Mi­la­na. HDZ-ova kan­di­da­ta za­to glas­no po­zi­va­ju da se iz­jas­ni što za­pra­vo mis­li o raz­dob­lju ka­da je Jam­bo vla­dao Met­ko­vi­ćem. Opas­nost od tak­vog pris­tu­pa pre­poz­na­li su i u HDZ-u, u ko­jem se nes­luž­be­no mo­že ču­ti ka­ko su Jam­bu za­hva­li­li što je svo­je bi­ra­če po­zvao da u dru­gom kru­gu po­dr­že Mi­la­na, a po­tom ga za­mo­li­li da se do iz­bor­nog da­na pa­si­vi­zi­ra. – Ovo vi­še ni­je nje­go­va kam­pa­nja. Kan­di­da­ti su Mi­lan i Uj­dur – po­ru­ču­ju iz HDZ-a, a da je Jam­bo pos­lu­šao nji­hov sa­vjet, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je pro­tek­lih ne­ko­li­ko da­na nes­tao iz jav­nog pros­to­ra. Osim Met­ko­vi­ća, do­ju­če­raš­nji part­ne­ri ogle­dat će se i u za­vr­š­ni- ci iz­bo­ra za žu­pa­ne u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj, Split­sko-dal­ma­tin­skoj i Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji.

Ne­for­mal­na po­dr­ška SDP-a

I dok su i u Mos­tu svjes­ni da će nji­hov Ni­ko­la Gr­mo­ja te­ško us­pje­ti u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji, tvr­de da nji­ho­va pre­os­ta­la dva kan­di­da­ta Mi­ro Bulj i To­mis­lav Pa­ne­nić ima­ju do­bre šan­se. U pri­log im ide ra­zje­di­nje­nost HDZ-a u Split­sko-dal­ma­tin­skoj i Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji, ali i ne­for­mal­na po­dr­ška SDP-a. U HDZ-u se, me­đu­tim, ne bo­je te po­dr­ške. – Šte­tu od te po­dr­ške imat će sa­mo SDP. Po­zi­ve Ar­se­na Ba­uka pos­lu­šat će sa­mo naj­o­da­ni­ji čla­no­vi stran­ke, dok su pre­os­ta­li nji­ho­vi bi­ra­či to­li­ko de­mo­ti­vi­ra­ni de­bak­lom SDP-a na ju­gu Hr­vat­ske da će os­ta­ti do­ma – uvje­ren je je­dan is­tak­nu­ti dal­ma­tin­ski HDZ-ovac.

U Mos­tu vje­ru­ju da ima­ju šan­se po­bi­je­di­ti u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj i Split­skoj žu­pa­ni­ji

Pe­trov s kan­di­dat­ki­njom za gra­do­na­čel­ni­cu Met­ko­vi­ća Ka­ta­ri­nom Uj­dur

Da­li­bor Mi­lan (HDZ) osvo­jio je sa­mo 182 gla­sa ma­nje od Uj­dur (Most)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.