Tet­ka je tre­ba­la uze­ti De­ni­sa dva da­na pri­je ne­go što je ubi­jen

Re­šid Pa­šić na ru­ka­ma je no­sio ti­je­lo si­na od ku­će do grob­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak

“Obo­ža­vao je svog si­na, De­nis mu je bio sve na svi­je­tu. Ovo je straš­no, ni­ka­da ne bi mo­gao po­mis­li­ti da bi Kla­ra ta­ko ne­što mo­gla na­pra­vi­ti” snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Si­ne moj je­di­ni – vris­nuo je Re­šid Pa­šić, otac tro­go­diš­njeg De­ni­sa, dok ga je na ru­ka­ma di­zao s odra u dvo­ri­štu svo­je rod­ne ku­će, dvo­ri­šta u ko­je­mu se po­koj­ni De­nis go­di­na­ma igrao s bra­ti­ći­ma i ses­trič­na­ma dok ga maj­ka Chi­ara ni­je odve­la u Pu­lu.

Za­gr­lje­ni iz­nad ti­je­la

Proš­log ga je tjed­na s 14-go­diš­nja­ki­njom iz po­prav­nog do­ma za­da­vi­la u sta­nu, a ti­je­lo ba­ci­la u pli­ćak. Po­li­ci­ji je pri­ja­vi­la da je ma­li­šan nes­tao, ali is­tra­ži­te­lji su ipak sklo­pi­li mo­za­ik zlo­či­na. Maj­ci Chi­ari Pa­šić i 14-go­diš­nja­ki­nji odre­đen je pri­tvor. Bol­ni krik oca, ko­ji je na po­greb si­na do­šao iz za­tvo­ra i uz prat­nju po­li­ci­je, ni­ko­ga od mnoš­tva onih ko­ji su doš­li na po­s­ljed­nji is­pra­ćaj ma­le­nog De­ni­sa ni­je os­ta­vio rav­no­duš­nim. Bra­ća i ses­tre, Re­ši­do­va maj­ka te broj­na rod­bi­na, su­sje­di i pri­ja­te­lji iz Pod­zviz­da, mjes­ta po­kraj Ve­li­ke Kla­du­še, ni­su skri­va­li su­ze na po­s­ljed­njem is­pra­ća­ju ma­le­nog De­ni­sa. Pla­ka­li su za­gr­lje­ni s Re­ši­dom nad ti­je­lom dje­ča­či­ća umo­ta­nog u će­fi­ni, tra­di­ci­onal­ni pre­kri­vač u ko­jem se ti­je­lo po­koj­ni­ka po­la­že u zem­lju. – Obo­ža­vao je svog si­na, De­nis mu je bio sve na svi­je­tu. Ovo je straš­no, nit­ko ni­ka­da ne bi mo­gao po­mis­li­ti da bi Kla­ra, ka­ko smo je mi zva­li dok je ži­vje­la tu kod nas, ta­ko ne­što mo­gla na­pra­vi­ti. U bra­ku su bi­li pet go­di­na, a pri­je to­ga Kla­ra je doš­la u Ve­li­ku Kla­du­šu zbog bra­ka s jed­nim dru­gim čo­vje­kom. On­da su se oni ra­ziš­li pa se uda­la za Re­ši- da. Is­ti­na, ka­da ste raz­go­va­ra­li s njom, vi­dje­lo se da je u svom svi­je­tu, da ima svo­je pri­če, čes­to se še­ta­la s ma­le­nim i vi­ka­la, ne­što se­bi pa nje­mu. No, ni­ka­da ni­je tuk­la ma­le­no­ga. Ni­je ona ov­dje ni pi­la, ni pu­ši­la ni ima­la kon­tak­ta s ikak­vom dro­gom, ali ni­je bi­la baš nor­mal­na. No, sve je poš­lo po zlu ka­da je otiš­la u Pu­lu – ka­žu nam su­sje­di ko­ji su se oku­pi­li na po­gre­bu. Chi­ara u Ve­li­koj Kla­du­ši ni­je ra­di­la, nje­zin je su­prug ra­dio u šu­mi, imao ne­ke pos­lo­ve na cr­no, sa­mo da bi Chi­ara i nje­gov De­nis ima­li što im tre­ba.

Odve­la ma­li­ša­na u Pu­lu

– Ni­je njoj bi­lo dos­ta ni 500 eura tjed­no da po­tro­ši. Uvi­jek je bi­la sre­đe­na, li­je­po je iz­gle­da­la, na­šmin­ka­na i, za raz­li­ku od na­ših že­na, ni­je ni­šta ra­di­la oko ku­će – ka­žu nam su­go­vor­ni­ci. A on­da si je naš­la lju­bav­ni­ka, za­te­kao ih je Re­šid, is­tu­kao je i za­vr­šio u za­tvo­ru na ne­što ma­nje od tri go­di­ne, a ona se vra­ti­la u Pu­lu. – Pri­ča­lo se da bi De­nis os­tao kod nje­go­vih, ali ga je ona ipak odve­la pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, proš­le je­se­ni. Zna­la je na­zva­ti Re­ši­da u za­tvor pa bi ma­le­ni De­nis raz­go­va­rao s njim i di­je­te mu se po­ža­li­lo da ga maj­ka tu­če. Ko­li­ko zna­mo, Re­ši­da je to pro­go­ni­lo, pla­kao je i tra­žio od ses­tre da ode po De­ni­sa i ona se spre­ma­la da ide po di­je­te. Ma, mo­žda je ne­ko­li­ko da­na za­kas­ni­la da ga spa­si od smr­ti – ka­že nam su­go­vor­nik. Mje­šta­ni ka­žu da su nji­ho­ve služ­be zna­le za pro­ble­me i da se ni­šta ni­je po­du­ze­lo da se za­šti­ti di­je­te, a po­mo­ći ni­je bi­lo ni s hr­vat­ske stra­ne. De­ni­so­vi stri­če­vi ni­su mo­gli ni­šta re­ći, tek nam je je­dan od njih kroz su­ze re­kao da se po­nov­no ro­dio ka­da je De­nis do­šao ku­ći, da ba­rem bu­de po­ko­pan me­đu svo­jom obi­te­lji.

Re­ši­da je pro­ga­nja­lo to što Chi­ara na­vod­no tu­če De­ni­sa pa je tra­žio od ses­tre da ode po nje­ga

Pod bud­nim okom po­li­ci­je Na Re­ši­da Pa­ri­ća, De­ni­so­va oca, pa­zi­li su po­li­caj­ci ko­ji su ga na is­pra­ćaj do­vez­li iz za­tvo­ra u ko­jem je za­vr­šio jer je pre­tu­kao Chi­aru Pa­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.