Kruž­ni tok kod Pre­lo­ga tre­bao bi sma­nji­ti ne­sre­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U bli­zi­ni mos­ta u Oto­ku kod Pre­lo­ga otvo­ren je no­vi če­tve­ro­kra­ki kruž­ni tok vri­je­dan dva mi­li­ju­na ku­na ko­ji bi tre­bao sma­nji­ti broj pro­met­nih ne­sre­ća. Na sve­ča­nom otva­ra­nju bi­li su me­đi­mur­ski i va­ra­ždin­ski žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec i Pre­drag Štro­mar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.