Tolušić: Sretan sam što ne­ma do­volj­no do­ma­će svi­nje­ti­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

Od la­ni se sma­njio uvoz svinj­skog me­sa za 30 pos­to, kao i pi­le­ćeg. To sa­mo go­vo­ri da će­mo ima­ti no­ve inves­ti­ci­je, ka­že mi­nis­tar su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Ma­njak svi­nje­ti­ne za pro­izvo­đa­če ku­le­na ko­men­ti­rao ju­čer u Osi­je­ku mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav Tolušić. – Iz­nim­no sam sretan da do­ma­će si­ro­vi­ne ne­dos­ta­je, za raz­li­ku od pri­jaš­njih go­di­na ka­da je bi­lo vi­ška na tr­ži­štu. Zna­či da je Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de svo­jim ak­ci­ja­ma ne­što pos­ti­glo, da se pro­bu­di­la svi­jest gra­đa­na da ku­pu­ju svo­je pro­izvo­de. Sma­njio se uvoz svinj­skog me­sa u od­no­su na proš­lu go­di­nu za 30 pos­to, kao i pi­le­ćeg. To sa­mo go­vo­ri da će­mo ima­ti no­ve inves­ti­ci­je u svi­njo­goj­ske far­me kroz ru­ral­ni ra­zvoj i da će svinj­skog me­sa bi­ti – re­kao je Tolušić. Mi­nis­tar je, ina­če, po­sje­tio in­for­ma­cij­ski sus­tav Agrok­lub i u svom pr­vom cha­tu s po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma uži­vo od­go­va­rao na nji­ho­va pi­ta­nja pos­tav­lje­na na Klu­bu, druš­tve­noj mre­ži Agrok­lu­ba. Naj­kri­tič­ni­jim sek­to­rom u po­ljo­pri­vre­di oci­je­nio je mlje­kar­stvo. – Naj­ve­ći su pro­blem ot­kup­ne ci­je­ne mli­je­ka, to je, na­ža­lost, za­ča­ra­ni krug iz­me­đu tr­go­va­ca, ot­kup­lji­va­ča i pro­izvo­đa­ča gdje su naj­ma­nje kri­vi pro­izvo­đa­či. Mo­gu bi­ti pu­no ko­rek­t­ni­ji i ot­kup­lji­va­či i tr­gov­ci. Ako je ci­je­na mli­je­ka u tr­go­vi­ni da­nas se­dam ku­na, ot­kup­lji­va­či mo­gu od tr­go­va­ca do­bi­ti ko­rek­t­nu ci­je­nu pa je spus­ti­ti na nor­mal­ni­ji na­čin i na pro­izvo­đa­če – na­gla­sio je mi­nis­tar po­zvav­ši po­tro­ša­če da ku­pu­ju hr­vat­sko. Tolušić je u Osi­je­ku obi­šao i tr­ž­ni­cu. Naj­a­vio je da će u 2017. bi­ti ras­pi­sa­no vi­še na­tje­ča­ja vri­jed­nih 500 mi­li­ju­na eura za pot­po­re ru­ral­nom ra­zvo­ju u Hr­vat­skoj. U ti­je­ku je, ka­že, na­tje­čaj za pre­ra­du, za ra­zvoj gos­po­dar­stva, po­di­za­nje traj­nih na­sa­da, no­ve trak­to­re...

Na druš­tve­noj mre­ži Agrok­lu­ba mi­nis­tar je pr­vi put raz­go­va­rao s po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.