Dje­ci je naj­bo­lje u Nor­ve­škoj i Slo­ve­ni­ji, a naj­go­re u Ni­ge­ru

Sva­ki dan umi­re 16 ti­su­ća dje­ce od bo­les­ti ko­je se mo­gu li­je­či­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Še­rić ZAGREB

Če­t­vr­ti­ni dje­ce u svi­je­tu – čak 734 mi­li­ju­na dje­ce na­sil­no ote­to pra­vo na dje­tinj­stvo, ka­že stu­di­ja Or­ga­ni­za­ci­je Sa­ve the Chil­dren Sva­kom če­t­vr­tom dje­te­tu ko­je ži­vi na na­šem pla­ne­tu ukra­de­no je dje­tinj­stvo. Or­ga­ni­za­ci­ja Sa­ve the Chil­dren obja­vi­la je iz­vješ­će u ko­jem sto­ji da 734 mi­li­ju­na dje­ce di­ljem svi­je­ta ne­ma­ju dje­tinj­stvo za­to što su pri­si­lje­na ra­di­ti u rop­skim uvje­ti­ma, ra­to­va­ti, stu­pa­ti u pri­je­vre­me­ne pri­sil­ne bra­ko­ve, ra­đa­ti dje­cu, ži­vje­ti u rat­nim uvje­ti­ma u iz­bje­gliš­tvu ili bi­ti bez zdrav­s­tve­ne za­šti­te, mo­guć­nos­ti ško­lo­va­nja ili bez do­volj­no hra­ne. Naj­go­ra mjes­ta na svi­je­tu za dje­cu su sre­diš­nja i za­pad­na Afri­ka. Ni­ger je na sa­mo­me dnu ljes­tvi­ce, a ma­lo iz­nad nje­ga su An­go­la, Ma­li, Sred­njo­afrič­ka Re­pu­bli­ka i So­ma­li­ja.

Hr­vat­ska so­lid­na 25.

Dje­ca naj­bo­lje i naj­k­va­li­tet­ni­je ži­ve u Nor­ve­škoj, Slo­ve­ni­ji, Fin­skoj, Ni­zo­zem­skoj i Šved­skoj. Hr­vat­ska je me­đu 172 zem­lje na so­lid­nom 25. mjes­tu po kva­li­te­ti ži­vo­ta dje­ce i na­kon Slo­ve­ni­je naj­bo­lje je pla­si­ra­na u re­gi­ji. – Dje­ca odras­ta­ju u ra­to­vi­ma, na­pa­da­ju ih mi­li­tant­ne sku­pi­ne, bo­lu­ju i umi­ru od broj­nih bo­les­ti, žrtve su dis­kri­mi­na­ci­je i raz­nih dru­gih za­la ko­ja im odu­zi­ma­ju sve ono što ih či­ni dje­com. Žalosno je i ne­pri­hvat­lji­vo da 2017. go­di­ne sto­ti­ne mi­li­ju­na dje­ce diVe­ne­zu­eli ljem svi­je­ta još ne os­tva­ru­ju svo­ja pra­va da bu­du si­gur­ni, da ras­tu u mi­ru, igra­ju se i obra­zu­ju – ka­za­la je glav­na di­rek­to­ri­ca or­ga­ni­za­ci­je Hel­le Thor­ning-Sc­h­midt. Pr­vi put ot­ka­ko objav­lju­ju iz­vješ­ća, na­prav­lje­na je i sta­tis­ti­ka o dje­ci žr­tva­ma uboj­sta­va. Ut­vr­đe­no je da sva­ki dan oko 200 dje­ča­ka i dje­voj­či­ca pos­ta­nu žrtve uboj­sta­va. Nes­lav­ni re­kord po bro­ju uboj­sta­va dje­ce dr­že Juž­na i Sred­nja Ame­ri­ka. Čak je de­set ze­ma­lja iz tog di­je­la svi­je­ta na pr­vih de­set mjes­ta po bro­ju uboj­sta­va dje­ce, a naj­go­re sta­nje je u Hon­du­ra­su, i Sal­va­do­ru gdje stra­da­ju kao žrtve ma­fi­je. I ovo je iz­vješ­će po­t­vr­di­lo da još pre­vi­še dje­ce u do­bi do pet go­di­na, njih 16 ti­su­ća dnev­no, umi­re od bo­les­ti i sta­nja ko­je je mo­gu­će spri­je­či­li ili iz­li­je­či­ti.

Ma­lih ro­bo­va 168 mi­li­ju­na

Oko 156 mi­li­ju­na dje­ce do pet go­di­na za­os­ta­je u ras­tu zbog pot­hra­nje­nos­ti. Jed­no od šes­te­ro dje­ce u svi­je­tu uop­će ne po­ha­đa ško­lu, a 168 mi­li­ju­na ih ra­di u go­to­vo ro­bov­skim uvje­ti­ma, od če­ga 85 mi­li­ju­na ra­di opas­ne pos­lo­ve. Za us­po­red­bu, to je vi­še od ukup­nog bro­ja dje­ce ko­ja ži­ve u Eu­ro­pi (oko 138 mi­li­ju­na). Sva­ke se­kun­de u pri­sil­ni brak stu­pi dje­vo­či­ca mla­đa od 15 go­di­na, a sva­ke dvi­je se­kun­de jed­na dje­voj­či­ca iz te sku­pi­ne ro­di di­je­te.

U svi­je­tu sva­ke se­kun­de jed­na dje­voj­či­ca mla­đa od 15 go­di­na stu­pa u brak

Užas u Afri­ci Oni su naj­u­gro­že­ni­ji na svi­je­tu, a naj­vi­še u Ni­ge­ru

Naj­sret­ni­ji na svi­je­tu Dje­ca u Nor­ve­škoj ži­ve naj­bo­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.