FEDERICA MOGHERINI: Poz­drav­lja­mo iz­gla­sa­va­nje no­ve vla­de ko­ju pre­dvo­di pre­mi­jer Zo­ran Za­ev. Eu­rop­ska uni­ja sprem­na je po­dr­ža­ti rad no­ve vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Vi­so­ka pred­stav­ni­ca EU-a za vanj­sku po­li­ti­ku REUTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.