Or­ba­na op­tu­žio da stva­ra “ma­fi­ja­šku dr­ža­vu”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ma­đar­ski fi­lan­trop i biz­ni­smen Ge­or­ge So­ros op­tu­žio je pred­sjed­ni­ka Vik­to­ra Or­ba­na da Ma­đar­sku pre­tva­ra u “dr­ža­vu ma­fi­je”. Ova iz­ja­va iz­a­zva­na je naj­a­vom pri­sil­nog za­tva­ra­nja So­ro­se­va Sred­njo­europ­skog sve­uči­li­šta u Bu­dim­pe­šti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.