Film­ske pro­jek­ci­je na 850 me­ta­ra iz­nad mora

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (mpk)

upoz­nat će za­gre­bač­ku pu­bli­ku i sa su­vre­me­nom pred­sta­vom “Ras­ta­nak” sjaj­nog ru­skog ko­re­ogra­fa Ju­ri­ja Sme­ka­lo­va. Ba­let­ne zvi­jez­de Mi­haj­lov­skog ka­za­li­šta An­že­li­na Vo­ron­co­va i Ivan Zaj­cev iz­vest će ulom­ke iz ču­ve­nih pred­sta­va “Bez ri­je­či” Nac­ha Du­ata na Sc­hu­ber­to­vu glaz­bu i “Pla­men Pa­ri­za” Va­si­li­ja Vaj­no­ne­na na glaz­bu Bo­ri­sa Asa­fje­va, dok će so­lis­ti Ja­kob­so­no­va ka­za­li­šta Je­le­na Čer­no­va, Al­la Bo­ča­ro­va i An­drej So­ro­kin za­ple­sa­ti na glaz­bu Stra­ussa, Min­ku­sa i Cho­pi­na u ko­re­ogra­fi­ja­ma le­gen­di Le­oni­da Ja­kob­so­na, Ma­ri­usa Pe­ti­paa i Mi­ha­ila Fo­ki­na.

Kom­bi­ni­ra­ju prav­ce

Na dvi­je ga­la-ve­če­ri, ko­je će se u za­gre­bač­kom HNK odr­ža­ti 5. i 6. lip­nja, nas­tu­pit će i niz is­tak­nu­tih oper­nih pr­va­ka, a dio pro­gra­ma kom­bi­ni­rat će glaz­be­nu, dram­sku, ko­re­ograf­sku i oper­nu umjet­nost u re­pre­zen­ta­tiv­nim ulom­ci­ma ru­skih i svjet­skih mju­zik­la u iz­ved­ba­ma Ma­na­ne Go­gi­tid­ze i Iva­na Ožo­gi­na.

Pla­ni­nar­sko druš­tvo Mo­sor po­zi­va na su­traš­nji Mo­sor Film Fes­ti­val u sr­cu dal­ma­tin­ske pla­ni­ne. Na li­va­di Lju­vač pod pla­ni­nar­skim do­mom “Um­ber­to Gi­ro­met­ta”, na nad­mor­skoj vi­si­ni od 850 me­ta­ra pri­ka­zat će de­vet fil­mo­va o spor­tu i pri­ro­di.

SARAH SILVERMAN: Ne­ki ka­žu da ne­mam pra­vo go­vo­ri­ti o ra­si jer ni­sam crn­ki­nja, no ja sma­tram da to pra­vo do­bi­vam či­nje­ni­com da ži­vim na ovom pla­ne­tu

An­dri­an Fa­de­jev Se­lek­tor pro­gra­ma i di­rek­tor Ja­cob­so­no­va te­atra i sam se pros­la­vio na svjet­skoj ba­let­noj sce­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.