Strip-iz­da­vač Fi­bra iz­gu­bio 500.000 ku­na zbog Al­go­rit­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Ako kriz­nom ak­ci­jom pro­da­je knji­ga ne us­pi­je sa­ni­ra­ti šte­tu, objav­lji­va­nje pla­ni­ra­nih no­vih iz­da­nja do­ve­de­no je u pi­ta­nje

Vje­ro­jat­no ste do­sad već ču­li za pro­past naj­ve­ćeg knji­žar­skog lan­ca u Hr­vat­skoj, tvrt­ke Al­go­ri­tam MK, ko­ja je po­čet­kom svib­nja za­tvo­ri­la svo­je knji­ža­re. Me­di­ji­ma kru­že raz­ne broj­ke o iz­no­su ko­ji Al­go­ri­tam du­gu­je hr­vat­skim nak­lad­ni­ci­ma ko­ji su se sa­da odjed­nom naš­li u ve­li­kim pro­ble­mi­ma, a me­đu žr­tva­ma se, na ža­lost, na­la­zi i Fi­bra s ob­zi­rom na to da nas je Al­go­ri­tam ošte­tio (da ne upo­tri­je­bi­mo ne­ku te­žu ri­ječ) za 500.000 ku­na – obja­vio je vlas­nik naj­u­tje­caj­ni­jeg hr­vat­skog nak­lad­ni­ka stri­pa Mar­ko Šu­njić, uz apel či­ta­te­lji­ma da po­dr­že Fi­bru kup­njom knji­ga na kriz­nom po­pus­tu. – Fi­bra je ma­la iz­da­vač­ka ku­ća i to­li­ko ve­lik i iz­ne­na­dan gu­bi­tak do­veo nas je u ne­za­vi­dan po­lo­žaj s ob­zi­rom na to da smo mi na­vik­li svo­je obve­ze pre­ma vlas­ti­tim part­ne­ri­ma i su­rad­ni­ci­ma is­pu­nja­va­ti ured­no i na vri­je­me – ka­že Šu­njić upo­zo­ra­va­ju­ći da će objav­lji­va­nje pla­ni­ra­nih no­vih iz­da­nja bi­ti upit­no ako pro­daj­nom ak­ci­jom ne us­pi­je sa­ni­ra­ti šte­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.