Du­bok de­kol­te je proš­lost, hit je ‘un­der­bo­ob’

Do­nji de­kol­te iz­ra­zi­to je sek­si, a no­sit će se ovog lje­ta i u gra­du i na pla­ži

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Sce­na@ve­cer­nji.net

Trend pre­krat­kog to­pi­ća još 2002. po­ku­ša­la je uves­ti Chris­ti­na Agu­ile­ra, ali pos­tao je mo­de­ran tek sa­da ka­da su ga za­če­le ses­tre Kar­da­shi­an Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac Ako je su­di­ti po ak­tu­al­nim svjet­skim tren­do­vi­ma, naj­ve­ći hit ovog lje­ta na pla­ža­ma bit će tzv. un­der­bo­ob ili dis­kret­no (po­ne­kad vi­še, a po­ne­kad ma­nje) po­ka­zi­va­nje do­njeg di­je­la gru­di ko­ji iz­vi­ri is­pod ma­ji­ce ili pak bi­ki­ni­ja.

Dio je Ri­han­ni­ne ko­lek­ci­je

Za­čet­ni­com tren­da mo­že se sma­tra­ti naj­sta­ri­ja ses­tra kla­na Kar­da­shi­an, Ko­urt­ney, ko­ja je s od­mo­ra u Mek­si­ku na druš­tve­ne mre­že pla­si­ra­la fo­to­gra­fi­je u bi­ki­ni­ju ko­ji se či­ni kao da je slu­čaj­no broj ili dva ma­nji. Ipak, za­is­ta bi bi­lo čud­no da oso­ba ko­ja je okru­že­na voj­skom sti­lis­ta po­gri­je­ši u kon­fek­cij­skom bro­ju. Iz­gled­ni­je je da pla­ni­ra ak­tu­ali­zi­ra­ti no­vi mod­ni trend. Me­đu­tim, ako se vra­ti­mo ma­lo u proš­lost, ni­je 2017. go­di­na “un­der­bo­ob” tren­da, ne­go 2002., ka­da se pje­va­či­ca Chris­ti­na Agu­ile­ra, ko­ja je ta­da po­ha­ra­la glaz­be­ne ljes­tvi­ce hi­tom “Dir­r­ty”, po­ja­vi­la na do­dje­li MTV-je­vih na­gra­da kom­bi­ni­ra­ju­ći šal kao top is­pod ko­jeg je po­ka­za­la do­bar dio gru­di. Na­kon go­di­na i go­di­na po­ka­zi­va­nja de­kol­tea, za­tim “si­de­bo­ob” tren­da (ko­ji ot­kri­va gru­di sa stra­ne), ka­žu ka­ko je tre­nu­tač­no naj­sek­se­pil­ni­ji no­vi de­kol­te – onaj do­nji. Ta­ko smo u spo­tu Kanyea Wes­ta za pje­smu “Fa­de” mo­gli uži­va­ti u “un­der­bo­ob” efek­tu sek­se­pil­ne ple­sa­či­ce Teya­ne Taylor, dok je Lady Ga­ga ta­ko­đer ne­dav­no sa­mo­uvje­re­no še­ta­la u mi­ni­ja­tur­nim to­pi­ći­ma ko­ji ot­kri­va­ju “do­nji de­kol­te”. Mo­de­li po­put Gi­gi Ha­did, Bel­le Ha­did i Ken­dall Jen­ner do­dat­no su po­pu­la­ri­zi­ra­li taj trend, a Ken­dall se i fo­to­gra­fi­ra­la u re­za­nom džem­pe­ru, obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju na druš­tve­nim mre­ža­ma i na­pi­sa­la: “Un­der­bo­ob je baš za me­ne”. Za pje­va­či­cu Ri­han­nu mo­že­mo pak re­ći da je kra­lji­ca un­der­bo­ob tren­da, što u spo­to­vi­ma, što na cr­ve­nim te­pi­si­ma i u mod­nim edi­to­ri­ja­li­ma, a uvr­sti­la ga je i svo­ju mod­nu ko­lek­ci­ju.

Sa­mo za do­bro ti­je­lo

O ek­s­trem­no krat­kim to­po­vi­ma ogla­si­la se i Amy Odell, ured­ni­ca por­ta­la ame­rič­kog ča­so­pi­sa Co­smo­po­li­tan. – Ia­ko krat­ki to­po­vi ni­su no­vost, po­s­ljed­njih su mje­se­ci pos­ta­li mo­der­ni. Tren­do­vi su po­ka­za­li da je sa­mo ko­mad iz­lo­že­ne ko­že na neo­če­ki­va­nom mjes­tu vr­lo sek­si – rek­la je. Tren­du su se pri­dru­ži­le i os­ta­le zvi­jez­de sa­vr­še­na ti­je­la po­put pje­va­či­ce Jen­ni­fer Lo­pez i ma­ne­ken­ke Emily Ra­taj­kow­ski.

Gi­gi Ha­did

DA­NI­JEL BERKOVIĆ/PIXSELL

Is­pri­ča­la se pos­li­je re­ak­ci­ja Trum­pa i pr­ve da­me Ame­ri­ke Vo­di­te­lji­ca je ot­kri­la tko ju zna obuz­da­ti

Kylie Jen­ner

Emily Ra­taj­kow­ski

Bel­la Ha­did

Mi­ley Cyrus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.