Ko­mi­čar­ka pre­tje­ra­la u lo­šoj ša­li

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (isg)

Ko­mi­čar­ka Kat­hy Grif­fin do­bi­la je ot­kaz na CNN-u na­kon što se na­ša­li­la dr­že­ći u ru­ka­ma odrub­lje­nu kr­va­vu gla­vu pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa. Mno­gi su se slo­ži­li da je objav­lje­na fo­to­gra­fi­ja pre­tje­ra­na ia­ko se ko­mi­čar­ka na sli­čan na­čin ša­li­la i s biv­šim pred­sjed­ni­kom Oba­mom. Trump je na Twit­te­ru po­ru­čio ko­mi­čar­ki da se mo­že sra­mi­ti zbog tak­vog is­pa­da. “Mo­ja dje­ca, oso­bi­to moj 11-go­diš­nji sin Bar­ron, sve to te­ško pro­živ­lja­va­ju! Bo­les­no”, na­pi­sao je. I pr­va da­ma obra­ti­la se Grif­fin: “Kao maj­ka, su­pru­ga i čo­vjek do­živ­lja­vam ovu fo­to­gra­fi­ju vr­lo uz­ne­mi­ru­ju­ćom.” Ko­mi­čar­ka se is­pri­ča­la re­kav­ši ka­ko je svjes­na da je preš­la gra­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.