Šu­ke­ro­va biv­ša na nas­lov­ni­ci u 62. go­di­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Biv­ša dje­voj­ka pred­sjed­ni­ka HNS-a Da­vo­ra Šu­ke­ra, špa­njol­ska glu­mi­ca i vo­di­te­lji­ca Ana Obregón, sli­ka­la se za nas­lov­ni­cu špa­njol­skog iz­da­nja Playboya u 62. go­di­ni. Fo­to­gra­fi­ja­ma se po­hva­li­la i na Ins­ta­gra­mu na­pi­sav­ši ka­ko joj je čast bi­ti uz bok ve­li­či­na­ma kao što su Ma­rilyn Mon­roe, Kim Ba­sin­ger, Ka­te Moss i Ma­don­na. Ujed­no je za­hva­li­la Playboyu što je baš nju oda­brao uz sve mla­de i li­je­pe že­ne na svi­je­tu. Ve­zu sa Šu­ke­rom po­če­la je 1996., svi su se na­da­li da će sklo­pi­ti brak, ali sku­pa su os­ta­li sa­mo dvi­je go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.