Bra­ća Ka­ra­ba­tić os­ta­ju u Pa­ri­zu do 2022. go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Naj­poz­na­ti­ja ru­ko­met­na bra­ća, Ni­ko­la i Lu­ka Ka­ra­ba­tić, pro­du­lji­la su ugo­vor s fran­cu­skim PSGom do 2022. go­di­ne. Za­jed­no su i sti­gli u PSG u lip­nju 2015. go­di­ne i br­zo su pos­ta­li ključ­ni igra­či. Ni­ko­la je odi­grao 92, a Lu­ka 95 utak­mi­ca. Sta­ri­ji brat pos­ti­gao je 413, a mla­đi 247 go­lo­va. U dvi­je se­zo­ne osvo­ji­li su šest tro­fe­ja, a sa­da že­le vi­kend za­okru­ži­ti osva­ja­njem Li­ge pr­va­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.