Unuk Bo­ba Mar­leya igrat će NFL

Dje­ca i unu­ci slav­nog glaz­be­ni­ka s Ja­maj­ke vr­lo su ta­len­ti­ra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­go Hu­di­ka dra­go.hu­di­ka@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sti­ho­vi i ri­tam pje­sa­ma Bo­ba Mar­leya “No Wo­man, No Cry” i “Buf­fa­lo Sol­di­er” os­ta­li su po­se­ban dio svjet­ske glaz­be­ne ba­šti­ne Bob Mar­ley glaz­be­na je iko­na šez­de­se­tih i se­dam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Je­di­ni je reg­gae glaz­be­nik ko­ji je pos­ti­gao sta­tus su­per­zvi­jez­de. Sti­ho­vi i ri­tam nje­go­vih pje­sa­ma oča­ra­va­li su lju­de ši­rom svi­je­ta. Te­ško je na­ći ne­ko­ga tko na pr­ve tak­to­ve pje­sa­ma “No Wo­man, No Cry”, “Three Lit­tle Bir­ds” ili “Buf­fa­lo Sol­di­er” kao iz to­pa ne bi is­pa­lio – ovo je Bob Mar­ley. Proš­lo je 36 go­di­na od nje­go­ve smr­ti, a da­nas svjet­ske po­zor­ni­ce osva­ja­ju nje­go­vi na­s­ljed­ni­ci.

Im­pre­si­oni­rao igra­ma

Se­lah Mar­ley, kći glaz­be­ni­ce La­uryn Hill i biv­šeg no­go­me­ta­ša Ro­ha­na Mar­leya, si­na Bo­ba Mar­leya, već se pet go­di­na ba­vi ma­ne­kens­tvom. Na po­pi­su je mo­de­la por­ta­la Vo­gue te ima do­go­vo­re­ne an­ga­žma­ne u rek­la­ma­ma za Cal­vin Kle­in i Adi­das. I dok 18-go­diš­nja Se­lah ve­li­kim ko­ra­ci­ma osva­ja mod­ni svi­jet, nje­zin bra­tić Ni­co Mar­ley ne­davTu­la­ne, no je pos­tao pro­fe­si­onal­ni igrač ame­rič­kog no­go­me­ta. Na­kon što je im­pre­si­oni­rao igra­ma za sve­uči­li­šte Tu­la­ne u New Or­le­an­su, 22-go­diš­nji unuk Bo­ba Mar­leya pot­pi­sao je za NFL mom­čad Wa­shin­g­ton Red­skin­se. – Uvi­jek sam že­lio na­pra­vi­ti ne­što za se­be. Ni­kad se ni­sam us­po­re­đi­vao ili hva­lio oni­me što su uči­ni­li moj otac ili djed. Svat­ko mora ima­ti svoj cilj, ia­ko taj put bio te­žak. I to je ono što sam nas­li­je­dio od oca i dje­da – re­kao je Ni­co. Mar­ley je vi­sok sa­mo 176 cm, što je iz­u­zet­no ma­lo za mjes­to bra­ni­ča (“li­ne­bac­ker”), ali je ipak odu­še­vio ska­ute Red­skin­sa za vri­je­me bo­rav­ka u tre­ning-kam­pu. – Ka­da sam do­šao na sve­uči­li­šte bio sam sa­mo net­ko tko je do­bio do­dat­nu sti­pen­di­ju za ško­lo­va­nje. Mno­gi su mis­li­li da ne­ću bi­ti igrač pr­ve mom­ča­di, ali ni­sam odus­ta­jao. Mno­go sam tre­ni­rao i bio upo­ran, to se is­pla­ti­lo. Moj se san os­tva­rio – do­dao je no­vi igrač Wa­shin­g­to­na.

Slu­šam dje­da

Ro­đen je na Ha­iti­ju, a odras­tao u Mi­ami­ju. Lju­bav pre­ma ame­rič­kom no­go­me­tu nas­li­je­dio od oca Ro­ha­na, sjaj­nog igra­ča sve­uči­li­šta Mi­ami. Ni­co je ot­krio i što je ra­dio uoči sva­ke utak­mi­ce. – Oba­vez­no, sva­ki put, slu­šam svo­ga dje­da. U nje­go­vim pje­sma­ma uvi­jek pro­na­đem do­dat­ni mo­tiv da bu­dem bo­lji, snaž­ni­ji, ja­či... – za­klju­čio je unuk Bo­ba Mar­leya i za­pje­vu­šio “Get Up, Stand Up”.

Ni­kad se ni­sam že­lio us­po­re­đi­va­ti s dje­dom i ta­tom, svat­ko mora ima­ti svoj put i svoj cilj

REUTERS

Ni­co Mar­ley una­toč to­me što je za ame­rič­ki no­go­met ni­zak (176 cm), ovaj mla­dić bio je upo­ran i us­pio je do­ći do NFL-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.