Ras­ne pre­dra­su­de u Eu­ro­pi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zem­lje re­gi­je na­la­ze se u vr­hu lis­te ze­ma­lja s naj­ni­žim stup­njem ras­nih pre­dra­su­da u Eu­ro­pi. Naj­ve­ći stu­panj ras­nih pre­dra­su­da za­bi­lje­žen je u Bje­lo­ru­si­ji (435 bo­do­va), Li­tvi (444) i Če­škoj (557).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.