S li­je­vom op­ci­jom u Vla­di ku­ri­ku­lar­na bi mo­gla ići da­lje

Pu­hov­ski: Kon­sen­zus o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi lak­še bi se pos­ti­gao kad bi, kao što se na­ga­đa, HNS ušao u Vla­du i u slu­ča­ju pos­tav­lja­nja Pe­re Lu­či­na za no­vog mi­nis­tra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ide­olo­ški obo­je­na ras­pra­va za­štit­ni je znak na­še Hr­vat­ske, a sve to sku­pa ne­ma ve­ze s de­mo­krat­skom ras­pra­vom, ka­zao je Štag­ljar

Us­pje­šan u po­dru­čju obra­zo­va­nja Do­ne­dav­ni rek­tor Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci su­dje­lo­vao je na Ve­čer­nja­ko­voj kon­fe­ren­ci­ji Hr­vat­ska kak­vu tre­ba­mo – Obra­zo­va­nje, zna­nost i di­gi­tal­na bu­duć­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.