Ukrao je­dan auto, slu­pao ga pa htio ukras­ti dru­gi, ali vlas­nik ga je vi­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Mu­ška­rac je usko­čio u ot­klju­ča­ni auto­mo­bil u Pi­to­ma­či, okre­nuo ključ i stis­nuo gas. Vo­zi­lo je, ina­če, u vlas­niš­tvu 32-go­diš­nja­ki­nje, a odi­gra­va­lo se to sve u sri­je­du u 10.20 sa­ti. Odve­zao se do na­se­lja Vu­ko­sav­lje­vi­ca, no ta­mo je iz­a­zvao pro­met­nu ne­sre­ću. Ni­je os­tao i če­kao po­li­ci­ju, ne­go se od­še­tao do polj­skog pre­dje­la Ja­si­ka. Zvu­či ne­vje­ro­jat­no, ali i ta­mo je za­te­kao još je­dan ot­klju­ča­ni auto­mo­bil s klju­če­vi­ma, ina­če u vlas­niš­tvu 43-go­diš­nja­ka. Po­ku­šao je i nje­ga upa­li­ti pa se i nji­me “pro­vo­za­ti”, no ne­što mu je ipak poš­lo po zlu. – Pri­mi­je­tio ga je vlas­nik vo­zi­la, na­kon če­ga je mu­ška­rac po­bje­gao – ka­žu u po­li­ci­ji. Ubr­zo su uhva­ti­li krad­ljiv­ca.

Mi­nis­tar To­mo Me­dved

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.