Da­lić se su­sre­la sa še­fom Sber­ban­ka i pri­ča­la o ra­du Upra­ve Agro­ko­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lik)

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić su­dje­lo­va­la je na gos­po­dar­skom fo­ru­mu u ru­skom San­kt Pe­ter­bur­gu gdje se je sas­ta­la s čel­ni­kom Sber­ban­ke Her­ma­nom Gre­fom te raz­mi­je­ni­la in­for­ma­ci­je o ra­du iz­van­red­ne upra­ve u Agro­ko­ru. Ta ban­ka, ina­če naj­ve­ći po­je­di­nač­ni vje­rov­nik Agro­ko­ra, ni­je još od­lu­či­la ho­će li su­dje­lo­va­ti u dalj­njem kre­di­ti­ra­nju kon­cer­na. Uvje­te pod ko­ji­ma će pris­tat iz­ni­je­ti su ovaj tje­dan u Za­gre­bu. Iako je ri­ječ o gos­po­dar­skom fo­ru­mu, po­za­di­na je po­li­tič­ka, a i otvo­rio ga je ru­ski pred­sjed­nik Pu­tin. Na sku­pu je bio i pot­pred­sjed­nik HGK Že­li­mir Kra­ma­rić ko­ji se su­sreo s pred­stav­ni­ci­ma ko­mo­ra Ru­si­je i gra­da. Is­ti­če da pos­to­ji in­te­res za hr­vat­sku bro­do­grad­nju, far­ma­ci­ju, pre­hram­be­nu in­dus­tri­ju, tran­sfer teh­no­lo­gi­je i ICT te ka­ko Ru­si važ­nost da­ju tvrt­ka­ma ko­je tu otva­ra­ju po­go­ne. U Ru­si­ji svo­ju tvor­ni­cu ima AD Plas­tik, a grad­nju je naj­a­vi­la i Po­drav­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.