Gra­đa­ni­ma po­di­je­li­li oko 1000 li­ta­ra svje­žeg mli­je­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Čla­no­vi Udru­ge pro­izvo­đa­ča mli­je­ka Brod­sko-po­sav­ske žu­pa­ni­je na sla­von­sko­brod­skom su Kor­zu u po­vo­du Svjet­skog da­na mli­je­ka bes­plat­no po­di­je­li­li oko 1000 li­ta­ra svje­žeg mli­je­ka. Ak­ci­ju su or­ga­ni­zi­ra­li dru­gu go­di­nu za­re­dom že­le­ći ta­ko pri­bli­ži­ti svoj pro­izvod gra­đa­ni­ma. Ujed­no su upo­zo­ri­li na broj­ne pro­ble­me s ko­ji­ma se su­oča­va­ju pro­izvo­đa­či mli­je­ka u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.