Na mjes­tu na­pa­da pro­s­vje­di pro­tiv ta­li­ba­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Af­ga­nis­tan­ska po­li­ci­ja pu­ca­la je u zrak i ko­ris­ti­la vo­de­ne to­po­ve ka­da se vi­še de­se­ta­ka gnjev­nih pro­s­vjed­ni­ka ne­za­do­volj­nih sta­njem si­gur­nos­ti u zem­lji upu­ti­lo pre­ma pred­sjed­nič­koj pa­la­či u Ka­bu­lu, dva da­na na­kon smr­to­nos­nog aten­ta­ta u glav­nom gra­du Af­ga­nis­ta­na. Pro­s­vjed­ni­ci su se oku­pi­li oko mjes­ta eks­plo­zi­je i skan­di­ra­li slo­ga­ne pro­tiv vla­de i “Smrt ta­li­ba­ni­ma”, na što je po­li­ci­ja bi­la pri­si­lje­na od­go­vo­ri­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.