‘Ko­me je su­đe­no da ga obje­se, taj se ne­će uto­pi­ti’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Do da­naš­njeg da­na, ru­ski pred­sjed­n­nik Vla­di­mir Pu­tin bio je me­ta pet po­ku­ša­ja aten­ta­ta ko­ji su spri­je­če­ni u fa­zi pri­pre­me, po­t­vr­dio je ru­ski pred­sjed­nik poz­na­tom re­da­te­lju Oli­ve­ru Sto­neu. – Raz­go­va­rao sam o ovo­me i s Cas­trom dok je bio živ. Na nje­ga je aten­tat po­ku­šan pre­ko pe­de­set pu­ta. Zna­te li za­što ni­je­dan po­ku­šaj ni­je us­pio? Re­kao mi je za­to što sam rje­ša­va i bi­ra svo­je osi­gu­ra­nje. Uos­ta­lom, sud­bi­na svih nas je već uve­li­ke odre­đe­na. Ko­me je su­đe­no, to­ga će sna­ći. To ka­že i sta­ra ru­ska pos­lo­vi­ca ko­ja gla­si: Ko­me je su­đe­no da ga obje­se, taj se za­si­gur­no ne­će uto­pi­ti – us­t­vr­dio je Pu­tin u raz­go­vo­ru sa Sto­ne­om. Ina­če, sam Vla­di­mir Pu­tin u fi­zič­kom je smis­lu vr­lo spre­man čo­vjek. No­si­lac cr­nog po­ja­sa u džu­du, bio je agent KGB-a niz go­di­na, u Ru­si­ji i Is­toč­noj Nje­mač­koj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.