Ru­ski ve­le­pos­la­nik u BiH ka­že da ta zem­lja ne­ma što ra­di­ti u NATO-u

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ru­ski ve­le­pos­la­nik u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni Pe­tar Ivan­cov us­t­vr­dio je ka­ko se nje­go­va zem­lja ne mi­je­ša u unu­tar­nja pi­ta­nja BiH, no po­no­vio je da os­ta­je na sna­zi pro­tiv­lje­nje Mo­sk­ve nje­zi­nu even­tu­al­nom člans­tvu u NATO-u, obja­vi­lo je sa­ra­jev­sko “Os­lo­bo­đe­nje”. U in­ter­v­juu ovom lis­tu ru­ski je ve­le­pos­la­nik po­t­vr­dio ka­ko se sta­ja­li­šta nje­go­ve zem­lje pre­ma BiH ne mi­je­nja­ju, od­nos­no ka­ko u Mo­sk­vi ne­ma­ju ni­šta pro­tiv ula­ska BiH u Eu­rop­sku uni­ju, no pro­blem vi­de u pris­tu­pa­nju NATO-u. “Mi ne vi­di­mo ka­ko bi to člans­tvo mo­glo do­pri­ni­je­ti sta­bil­nos­ti BiH”, ka­zao je Ivan­cov do­da­ju­ći ka­ko se mo­ra vo­di­ti ra­ču­na i o to­me da je 75 pos­to lju­di u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj pro­tiv člans­tva u NATO-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.