Bu­kov­ca na auk­ci­ji pro­da­li za 75 ti­su­ća eura!

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Pro­dan je i Bu­kov­čev por­tret nje­go­va pri­ja­te­lja, ina­če bra­ta poz­na­tog hr­vat­skog po­li­ti­ča­ra Jo­si­pa Fran­ka De­nis Derk Na pro­ljet­noj auk­ci­ji Art sa­lo­na Za­greb pos­tig­nu­ta je iz­u­zet­na ci­je­na za ra­ni rad sli­ka­ra Vla­ha Bu­kov­ca, i to iz sli­ka­ro­ve pa­ri­ške fa­ze “Dje­voj­ka u ro­ko­ko ha­lji­ni” jer je sli­ka pro­da­na za čak 75.000 eura. Pro­dan je i psi­ho­lo­ški od­lič­no iz­ni­jan­si­ran Bu­kov­čev por­tret nje­go­va pri­ja­te­lja Fran­ka, ina­če bra­ta poz­na­tog hr­vat­skog po­li­ti­ča­ra Jo­si­pa Fran­ka. Art sa­lon Za­greb dje­lu­je u ne­ka­daš­njoj ga­le­ri­ji ki­pa­ra Iva­na Me­š­tro­vi­ća u sa­mom cen­tru Za­gre­ba. Na­kon us­pješ­ne zim­ske auk­ci­je, or­ga­ni­zi­ra­li su i ovu pro­ljet­nu ko­ja je odr­ža­va­na na we­bu, a fi­na­le je bi­lo u sa­moj ga­le­ri­ji u če­t­vr­tak na­ve­čer. Ne­dav­no su u svom za­gre­bač­kom pros­to­ru pred­sta­vi­li i re­ljef sv. Kris­to­fo­ra pri­pi­san maj­sto­ru Ra­do­va­nu, ko­ji je vlas­nik Art sa­lo­na Za­greb Vla­do Mu­žar ku­pio na auk­ci­ji u Pa­ri­zu.

PLANETI U za­gre­bač­koj ga­le­ri­ji Ca­nvas otvo­re­na je iz­lož­ba ‘Planeti’ ke­ra­mi­čar­ke Na­ta­še Ni­nić i fo­to­graf­ki­nje An­đe­le Vi­dić

Dje­voj­ka u ro­ko­ko ha­lji­ni Ne­dav­no ot­kri­ve­ni por­tret mis­te­ri­oz­ne da­me nas­tao je u Bu­kov­če­voj pa­ri­škoj fa­zi 1888. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.