Emir Kus­tu­ri­ca oz­li­je­đen u pro­met­noj ne­sre­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Re­da­telj Emir Kus­tu­ri­ca oz­li­je­đen je u pro­met­noj ne­sre­ći ka­da je auto­mo­bil ko­jim je uprav­ljao ne­ka­daš­nji pr­vak re­li­ja Vi­ćen­ti­je Sa­vić sle­tio s ces­te, jav­lja Ku­rir. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma, ne­sre­ća se u za sa­da ne­ra­zjaš­nje­nim okol­nos­ti­ma do­go­di­la na ces­ti Be­ograd – Ča­čak u auto­mo­bi­lu mar­ke Mer­ce­des. Na mjes­to do­ga­đa­ja sti­gla je hit­na po­moć, a na­kon što su Kus­tu­ri­ci i Sa­vi­ću li­ječ­ni­ci pru­ži­li pr­vu po­moć, upu­ti­li su ih na dalj­nju di­jag­nos­ti­ku u bol­ni­cu u Va­lje­vu. Još ne­ma in­for­ma­ci­ja u ko­jem se sta­nju na­la­ze Emir Kus­tu­ri­ca i vo­zač za ko­jeg se sum­nja da je iz­a­zvao ne­sre­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.