Ron­nie Wo­od sla­vio 70., a bli­zan­ke pr­vi ro­đen­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Gi­ta­rist Rol­ling Sto­ne­sa Ron­nie Wo­od pros­la­vio je 70. ro­đen­dan dr­že­ći u na­ru­čju bli­zan­ke, kće­ri Gra­cie Ja­ne i Ali­ce Ro­se, ko­je su sla­vi­le pr­vi ro­đen­dan. Wo­od se od­ma­ra s nji­ma i su­pru­gom Sal­ly Hump­hreys (39) na­kon što mu je uk­lo­nje­na le­zi­ja s plu­ća. – Sma­njio sam unos še­će­ra. Ne­kad sam sva­ku ve­čer pio ener­get­ska pi­ća i bio bu­dan ci­je­lu noć. Sa­da se bo­lje osje­ćam, tr­čim, a već se­dam mje­se­ci ne pu­šim – ka­zao je Ron­nie.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.