Igor Biš­ćan: Sre­tan sam, Olim­pi­ja je ve­li­ki klub

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ka­ko je pr­vi pi­sao Ve­čer­nji list pri­je šest da­na, Igor Biš­ćan, ko­ji je u pr­vom tre­ner­skom pos­lu uveo Ru­deš u Pr­vu HNL, no­vi je tre­ner Olim­pi­je. U pe­tak je pot­pi­sao dvo­go­diš­nji ugo­vor. – Sre­tan sam, Olim­pi­ja je ve­li­ki klub, ide­mo ra­di­ti – re­kao je Igor Biš­ćan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.